bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 303 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 grudnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

303/7372/13

27.12.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

303/7373/13

27.12.2013 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

303/7374/13

27.12.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

303/7375/13

27.12.2013 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

303/7376/13

27.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

303/7377/13

27.12.2013 r.

zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

303/7378/13

27.12.2013 r.

stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.