bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 305 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 31 grudnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

305/7387/13

31.12.2013 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

305/7388/13

31.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

305/7389/13

31.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 208/4830/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia  2013 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2013 r.

305/7390/13

31.12.2013 r.

decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

305/7391/13

31.12.2013 r.

przyjęcia Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2014.

305/7392/13

31.12.2013 r.

przyjęcia aneksu do porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

305/7393/13

31.12.2013 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim.

305/7394/13

31.12.2013 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

305/7395/13

31.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.