bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 310 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 stycznia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

310/7416/14

14.01.2014 r.

ogłoszenia naboru wniosków  o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2014 rok.

310/7417/14

14.01.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

310/7418/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej  w Przemyślu.

310/7419/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami  w województwie podkarpackim na lata 2014-2017.

310/7420/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

310/7421/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.

310/7422/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich Tarnobrzegu.

310/7423/14

14.01.2014 r.

przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2014 rok.

310/7424/14

14.01.2014 r.

zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim  a Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

310/7425/14

14.01.2014 r.

wprowadzenia zasad realizacji programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”.

310/7426/14

14.01.2014 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Rzeszowie na realizację projektu systemowego PO KL „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I, Działanie 1.2.

310/7427/14

14.01.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas próby pobicia przez Krystiana Herbę rekordu Guinnessa skacząc rowerem po schodach Eureka Tower w Melbourne,  w Australii.

310/7428/14

14.01.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Akademickich Igrzysk w Rotterdamie.

310/7429/14

14.01.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

310/7430/14

14.01.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego  w 2014 roku.

310/7431/14

14.01.2014 r.

upoważnienia do występowania do PKP ENERGETYKA S.A.

310/7432/14

14.01.2014 r.

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

310/7433/14

14.01.2014 r.

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

310/7434/14

14.01.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina.

310/7435/14

14.01.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sieniawa.

310/7436/14

14.01.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 290/6947/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500-3+251,12” na rzecz Gminy Nisko.

310/7437/14

14.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

310/7438/14

14.01.2014 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

310/7439/14

14.01.2014 r.

wyboru do dofinansowania projektów VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przewidzianych do realizacji w 2014 r.

310/7440/14

14.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

310/7441/14

14.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

310/7442/14

14.01.2014 r.

zmiany Regulaminu tworzenia oraz dokonywania zmian i aktualizacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

310/7443/14

14.01.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr  304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

310/7444/14

14.01.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy  o dofinansowanie projektu.

310/7445/14

14.01.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

310/7446/14

14.01.2014 r.

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

310/7447/14

14.01.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

310/7448/14

14.01.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

310/7449/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2554 położonej  w Przemyślu przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

310/7450/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Sieklówka.

310/7451/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Klęczany.

310/7452/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Olszanica.

310/7453/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Baligród.

310/7454/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wilcza Wola.

310/7455/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Majdan Królewski  i propozycji planu aglomeracji Krzątka.

310/7456/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Dukla i propozycji planu aglomeracji Równe.

310/7457/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Przedmieście Czudeckie.

310/7458/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Stalowa Wola.

310/7459/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Gorzyce.

310/7460/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Sędziszów Małopolski.

310/7461/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kołaczyce.

310/7462/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jarosław.

310/7463/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Domaradz.

310/7464/14

14.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7416_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7416_14.pdf809 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7417_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7417_14.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7418_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7418_14.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7419_14.zip)Uchwała_Nr_310_7419_14.zip4381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7420_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7420_14.pdf508 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7421_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7421_14.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7422_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7422_14.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7423_14.zip)Uchwała_Nr_310_7423_14.zip2161 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7424_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7424_14.pdf940 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7425_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7425_14.pdf2815 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7426_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7426_14.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7427_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7427_14.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7428_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7428_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7429_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7429_14.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7430_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7430_14.pdf956 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7431_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7431_14.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7432_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7432_14.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7433_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7433_14.pdf79 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7434_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7434_14.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7435_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7435_14.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7436_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7436_14.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7437_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7437_14.pdf270 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7438_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7438_14.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7439_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7439_14.pdf1093 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7440_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7440_14.pdf115 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7441_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7441_14.pdf115 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7442_14.zip)Uchwała_Nr_310_7442_14.zip3847 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7443_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7443_14.pdf945 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7444_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7444_14.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7445_14.zip)Uchwała_Nr_310_7445_14.zip3709 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7446_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7446_14.pdf920 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7447_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7447_14.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7448_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7448_14.pdf2957 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7449_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7449_14.pdf583 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7450_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7450_14.pdf1033 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7451_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7451_14.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7452_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7452_14.pdf639 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7453_14.zip)Uchwała_Nr_310_7453_14.zip1544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7454_14.zip)Uchwała_Nr_310_7454_14.zip1060 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7455_14.zip)Uchwała_Nr_310_7455_14.zip1798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7456_14.zip)Uchwała_Nr_310_7456_14.zip3030 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7457_14.zip)Uchwała_Nr_310_7457_14.zip1260 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7458_14.zip)Uchwała_Nr_310_7458_14.zip1781 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7459_14.zip)Uchwała_Nr_310_7459_14.zip1585 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7460_14.zip)Uchwała_Nr_310_7460_14.zip1733 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7461_14.zip)Uchwała_Nr_310_7461_14.zip1487 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7462_14.zip)Uchwała_Nr_310_7462_14.zip1528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7463_14.zip)Uchwała_Nr_310_7463_14.zip1405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_310_7464_14.pdf)Uchwała_Nr_310_7464_14.pdf1169 kB