bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 313 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 stycznia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

313/7469/14

21.01.2014 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2014 roku.

313/7470/14

21.01.2014 r.

powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.

313/7471/14

21.01.2014 r.

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

313/7472/14

21.01.2014 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

313/7473/14

21.01.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

313/7474/14

21.01.2014 r.

zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

313/7475/14

21.01.2014 r.

nabycia prawa własności nieruchomości położonej  w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli.

313/7476/14

21.01.2014 r.

nadania statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

313/7477/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zakup i przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

313/7478/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

313/7479/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

313/7480/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie darowizny.

313/7481/14

21.01.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

313/7482/14

21.01.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu.

313/7483/14

21.01.2014 r.

zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

313/7484/14

21.01.2014 r.

zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

313/7485/14

21.01.2014 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

313/7486/14

21.01.2014 r.

dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej  w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach w 2014 roku.

313/7487/14

21.01.2014 r.

przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach parków krajobrazowych.  

załącznik do uchwały

313/7488/14

21.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

313/7489/14

21.01.2014 r.

odstąpienia od umowy.

313/7490/14

21.01.2014 r.

wykonania działań promocyjnych podczas VII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych.

313/7491/14

21.01.2014 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas VII Ice Racing Sanok Cup  w wyścigach motocyklowych na lodzie.

313/7492/14

21.01.2014 r.

wykonania działań promocyjnych podczas Mistrzostw Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w piłce siatkowej.

313/7493/14

21.01.2014 r.

uchylająca Uchwałę Nr 310/7429/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zlecenia wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas VII Wojewódzkiego Konkursu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tajemnica świąt Bożego Narodzenia”.

313/7494/14

21.01.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Gali finałowej Konkursu „O Brylantowy Klucz 2013”.

313/7495/14

21.01.2014 r.

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

313/7496/14

21.01.2014 r.

wzoru malowania zewnętrznego dwuczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym (EZT).

313/7497/14

21.01.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Czarna.

313/7498/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody na finansowanie  w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

313/7499/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody na finansowanie  w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013.

313/7500/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego od Wójta Gminy Trzebownisko zarządzania drogą gminną na odcinku od skrzyżowania byłej drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Jasionka od granicy Miasta Rzeszowa, która docelowo będzie drogą wojewódzką.

313/7501/14

21.01.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2015.

313/7502/14

21.01.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

313/7503/14

21.01.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej.

313/7504/14

21.01.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli planowej.

313/7505/14

21.01.2014 r.

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

313/7506/14

21.01.2014 r.

przyjęcia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2014 rok.

313/7507/14

21.01.2014 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

313/7508/14

21.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

313/7509/14

21.01.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Sieć COIE”.

313/7510/14

21.01.2014 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania ze środków EFRR dla projektu kluczowego pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” - nr RPPK.03.01.00-18-030/12, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

313/7511/14

21.01.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 295/7149/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

313/7512/14

21.01.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

313/7513/14

21.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zawartości substancji smolistych w wędzonkach wytwarzanych tradycyjnie.

313/7514/14

21.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych  w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7469_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7469_14.pdf534 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7470_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7470_14.pdf865 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7471_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7471_14.pdf800 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7472_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7472_14.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7473_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7473_14.pdf837 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7474_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7474_14.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7475_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7475_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7476_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7476_14.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7477_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7477_14.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7478_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7478_14.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7479_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7479_14.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7480_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7480_14.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7481_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7481_14.pdf935 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7482_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7482_14.pdf947 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7483_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7483_14.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7484_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7484_14.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7485_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7485_14.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7486_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7486_14.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7487_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7487_14.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7488_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7488_14.pdf1519 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7489_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7489_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7490_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7490_14.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7491_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7491_14.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7492_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7492_14.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7493_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7493_14.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7494_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7494_14.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7495_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7495_14.pdf89 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7496_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7496_14.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7497_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7497_14.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7498_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7498_14.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7499_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7499_14.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7500_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7500_14.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7501_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7501_14.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7502_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7502_14.pdf963 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7503_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7503_14.pdf281 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7504_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7504_14.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7505_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7505_14.pdf1430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7506_14.zip)Uchwała_Nr_313_7506_14.zip1537 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7507_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7507_14.pdf926 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7508_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7508_14.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7509_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7509_14.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7510_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7510_14.pdf908 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7511_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7511_14.pdf791 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7512_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7512_14.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7513_14.pdf)Uchwała_Nr_313_7513_14.pdf707 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_313_7514_14.zip)Uchwała_Nr_313_7514_14.zip5084 kB