bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 316 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 stycznia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

316/7524/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

316/7525/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2014.

316/7526/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem  w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

316/7527/14

28.01.2014 r.

ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego.

316/7528/14

28.01.2014 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014 w województwie podkarpackim.

316/7529/14

28.01.2014 r.

opracowania zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

316/7530/14

28.01.2014 r.

zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

316/7531/14

28.01.2014 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją  w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

316/7532/14

28.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

316/7533/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

316/7534/14

28.01.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego  w 2014 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

316/7535/14

28.01.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

316/7536/14

28.01.2014 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

316/7537/14

28.01.2014 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w XXI Giełdzie Wynalazków w Warszawie.

316/7538/14

28.01.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego  w 2014 roku.

316/7539/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

316/7540/14

28.01.2014 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

316/7541/14

28.01.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Wójtowi Gminy Jaśliska zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w miejscowości Posada Jaśliska w km 9+003 – 9+260.

316/7542/14

28.01.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina.

316/7543/14

28.01.2014 r.

wyrażenia zgody na przejazd po drogach wojewódzkich samochodów na oponach z zamontowanymi elementami przeciwpoślizgowymi.

316/7544/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

316/7545/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2014 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

316/7546/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2014 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie.

316/7547/14

28.01.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy  o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

316/7548/14

28.01.2014 r.

zawarcia porozumień na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

316/7549/14

28.01.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/7550/14

28.01.2014 r.

projektu pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo – gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej  woj. podkarpackiego".

316/7551/14

28.01.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/7552/14

28.01.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 118/2679/12 z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/7553/14

28.01.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 147/3403/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/7554/14

28.01.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego  i wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/7555/14

28.01.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat tarnobrzeski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/7556/14

28.01.2014 r.

stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r.  (z późniejszymi zmianami) w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

316/7557/14

28.01.2014 r.

podziału środków finansowych.

316/7558/14

28.01.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

316/7559/14

28.01.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

316/7560/14

28.01.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2015.

316/7561/14

28.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

316/7562/14

28.01.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 297/7165/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

316/7563/14

28.01.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 287/6896/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

316/7564/14

28.01.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

316/7565/14

28.01.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.