Konkurs na stanowisko kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie


 

herb

 

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

 Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

 ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

 

 

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

 1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,

 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 4) uzyskał:

 a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 c)w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),

 11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.).

 2. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie,

 2) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

 - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

 - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

 - imię (imiona) i nazwisko,

 - datę i miejsce urodzenia,

 - obywatelstwo,

 - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,

 7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),

 11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 4. Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – do godz. 15.30, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu; 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym (imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – nie otwierać przed upływem terminu do składania ofert”. Oferty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.

 5. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 7. Tryb pracy komisji konkursowej określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587).

 8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.