Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
należy w szczególności:

1) przygotowanie Planu Audytu na dany rok na podstawie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu, jednostek nadzorowanych i podległych,

2) wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie, w jednostkach nadzorowanych i podległych,

3) sporządzanie bieżących sprawozdań z realizacji zadań audytowych,

4) dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego,

5) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z Planem Audytu i zleconych,

6) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania Planu Audytu,

7) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległi nadzorowanych,

8) przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów,

9) współpraca z organami kontroli państwowej i samorządowej,

10) współpraca z audytorami zewnętrznymi.