http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO Departamentu WP

|
[OR] Agata Dytkowska

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej
osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zadań księgowych,
4) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP na lata 2007-2013,
5) znajomość aktów prawnych i wytycznych regulujących zasady wdrażania RPO WP na lata 2007-2013,
6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
8) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
9) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
11) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
12) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach dofinansowanych ze środków UE potwierdzone świadectwami pracy lub zaświadczeniem lub pisemnymi referencjami od pracodawcy, itp.,
2) znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i realizacją instrumentów inżynierii finansowej,
3) znajomość zagadnień finansowo-księgowych.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) dokonywanie analizy i weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej oraz ocena postępu rzeczowego projektu oraz rozliczeń kosztów administracji i zarządu przedkładanych przez beneficjentów,
2) realizowanie czynności związanych z wzywaniem beneficjentów do uzupełnienia i poprawy wniosków rozliczeń kosztów administracji i zarządu oraz załączonej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
3) wnioskowanie w przypadku zaistnienia wątpliwości, o wykładnię w sprawie kwalifikowalności poniesionych wydatków,
4) informowanie beneficjentów o wynikach oceny wniosków rozliczeń kosztów administracji i zarządu,
5) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i usuwaniem nieprawidłowości,
6) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie prowadzonej przez Oddział dokumentacji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zadań księgowych (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje, z potwierdzeniem okresu zatrudnienia i wymaganego doświadczenia zawodowego u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Kuźniar Regina

Albigowa

2.

Rp123z

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Agata Dytkowska
Anna Janocha - Wójciak

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej
osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Renata Prędka zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Renata Prędka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl