http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale monitorowania i sprawozdawczości Departamentu RP

|
[OR] Agata Dytkowska

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale monitorowania i sprawozdawczości
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, europeistyka lub socjologia,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów, bądź programów współfinansowanych ze środków europejskich,
3) znajomość ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,
4) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
5) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
6) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
7) znajomość Umowy Partnerstwa przyjętej 23 maja 2014 r. przez Komisję Europejską,
8) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
9) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
10) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
11) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) monitorowanie RPO WP na poziomie programu we współpracy z pozostałymi jednostkami realizującymi RPO WP, agregowanie danych monitoringowych,
2) monitorowanie wskaźników celów RPO WP,
3) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji RPO WP, w tym części wspieranej z EFS,
4) przekazywanie sprawozdań z realizacji RPO WP do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WP,
5) przekazywanie sprawozdań z realizacji RPO WP do Komisji Europejskiej,
6) obsługa prac Komitetu Monitorującego RPO WP,
7) weryfikowanie informacji o wykryciu i stwierdzeniu nieprawidłowości otrzymanych z DWP, DPI oraz Instytucji Pośredniczącej,
8) sporządzanie odpowiednich zestawień/raportów o nieprawidłowościach w RPO WP
i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom,
9) współpraca z pozostałymi departamentami i oddziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w zakresie praz związanych z polityką spójności 2014 – 2020,
10) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie prowadzonej przez Oddział dokumentacji.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów, bądź programów współfinansowanych ze środków europejskich (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje, z potwierdzeniem okresu zatrudnienia i doświadczenia zawodowego u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale monitorowania i sprawozdawczości Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale monitorowania i sprawozdawczości
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Az1705

Rzeszów

2.

JMWAK8

Iskrzynia

3.

Małek Artur

Rudnik nad Sanem

4.

MArz23

Boguchwała

5.

Pelczar Bernadetta

Krosno

6.

Szpunar Magdalena

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 4 marca 2015 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Anna Janocha-Wójciak

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale monitorowania i sprawozdawczości
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale monitorowania i sprawozdawczości Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Magdalena Szpunar zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Magdalena Szpunar spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl