http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale informacji i promocji Departamentu RP

|
[OR] Agata Dytkowska

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale informacji i promocji
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,
2) znajomość ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,
3) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
4) znajomość Umowy Partnerstwa przyjętej 23 maja 2014 r. przez Komisję Europejską,
5) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
6) znajomość projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014 – 2020,
7) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
10) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów pomocy technicznej w zakresie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych,
2) opracowanie Strategii komunikacji RPO WP, obsługa procesu jej zatwierdzania, upowszechniania, aktualizacji oraz realizacji,
3) opracowywanie rocznych planów działań informacyjno – promocyjnych, obsługa procesu ich zatwierdzania, aktualizacji oraz realizacji,
4) prowadzenie działań promocyjnych oraz informacyjnych RPO WP, takich jak np. szkolenia, konferencje, seminaria, publikacje, wyjazdy studyjne, dni z projektem, konkursy, imprezy plenerowe, kampanie promocyjne, współpraca z mediami,
5) sporządzanie informacji (sprawozdań) z realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
6) promocja wyników realizacji RPO WP,
7) współpraca w prowadzeniu portalu internetowego RPO WP,
8) współpraca z departamentami i oddziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w zakresie prac związanych z polityka spójności 2014-2020.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
5) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
9) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale informacji i promocji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale informacji i promocji
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

0189AM

Rzeszów

2.

1177mM

Rzeszów

3.

Abc080

Krościenko Wyżne

4.

ABk76j

Krzemienica

5.

AK2086

Kraczkowa

6.

APum15

Rzeszów

7.

aPW349

Wyżne

8.

Augustyn Barbara

Rzeszów

9.

Az1705

Rzeszów

10.

Ecos15

Rzeszów

11.

Hus Krzysztof

Rzeszów

12.

HYT852

Rzeszów

13.

i7610w

Rzeszów

14.

IM8991

Stalowa Wola

15.

JMwAK9

Iskrzynia

16.

KSm321

Kosina

17.

Kucharska Nina

Rzeszów

18.

lTLBD1

Rzeszów

19.

Małek Artur

Rudnik nad Sanem

20.

Marco2

Rzeszów

21.

NSM28A

Nowa Sarzyna

22.

Oleszek Mateusz

Rzeszów

23.

Praca1

Rzeszów

24.

RM2111

Wola Zgłobieńska

25.

Rrxx19

Czudec

26.

Świetlik Monika

Bzianka

27.

Trestka Urszula

Zaczernie

28.

Wisz Magdalena

Rzeszów

29.

Żmuda Magdlaena

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 marca 2015 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale informacji i promocji
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale informacji i promocji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Agnieszka Zarzyczny zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Agnieszka Zarzyczny spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl