http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału nadzoru nad podmiotami leczniczymi Departamentu OZ

|
[OR] Agata Dytkowska

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownika Oddziału nadzoru nad podmiotami leczniczymi
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej dwuletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,
4) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia poznanych podczas kursów i szkoleń itp.,
2) doświadczenie w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi potwierdzone świadectwami pracy lub zaświadczeniem lub pisemnymi referencjami od pracodawcy, itp.,
3) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) koordynowanie i nadzór nad realizacja zadań Oddziału nadzoru nad podmiotami leczniczymi oraz organizacja pracy Oddziału,
2) uczestnictwo w kontrolach okresowych i sprawdzających podmiotów leczniczych w zakresie:
a) realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym,
b) dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
c) prawidłowości gospodarowania aparaturą i sprzętem medycznym,
3) uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych, zarządzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
4) przygotowanie zaleceń pokontrolnych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w nadzorowanych jednostkach,
5) kontrola staży podyplomowych.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz w jednostkach samorządu terytorialnego (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału nadzoru nad podmiotami leczniczymi Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 11 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j Dz. U. z 2014, poz.1202)".

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy kierownika
Oddziału nadzoru nad podmiotami leczniczymi
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Lorenc Ignacy

Jaśliska

2.

Wac56B

Brzozów

3.

Wlad61

Pułanki

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. o godzinie 9.30  w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy kierownika
Oddziału nadzoru nad podmiotami leczniczymi
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku pracy kierownika Oddziału nadzoru nad podmiotami leczniczymi Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Zdzisław Sarna zamieszkały w Pułankach.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Zdzisław Sarna spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl