http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu

|
[OR] Agata Dytkowska

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa
w Kancelarii Zarządu

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja, dziennikarstwo, politologia, prawo lub polonistyka,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość Zarządzenia Nr 17/2011 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i udziału Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitetach Honorowych,
4) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej podstawowa znajomość protokołu dyplomatycznego udokumentowana certyfikatami lub zaświadczeniami z odbytych kursów lub szkoleń,
2) udokumentowana znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej B2),
3) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) weryfikacja wniosków o patronat pod kątem formalnym i merytorycznym,
2) przygotowywanie projektów pism związanych z patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego w komitetach honorowych,
3) przygotowywanie projektów zarządzeń Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i udziału Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitetach Honorowych,
4) prowadzenie harmonogramu wydarzeń współorganizowanych przez UMWP lub inne instytucje, w których uczestniczą Członkowie Zarządu Województwa,
5) współpraca z departamentami Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wizyt i spotkań z udziałem Marszałka Województwa, Wicemarszałków i Członków Zarządu,
6) koordynacja organizacji indywidualnych kontaktów Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego z parlamentarzystami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych, zawodowych i społecznych.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje, z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 11 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa
w Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Greg77

Rzeszów

2.

QlFon8

Kolbuszowa

3.

TT334b

Blizne

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. o godzinie 10.15 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Anna Janocha-Wójciak

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku pracy inspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Joanna Fiejdasz zamieszkała w Bliznem.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Joanna Fiejdasz spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl