http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale promocji marki regionu Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

|
[OR] Magdalena Szul

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale promocji marki regionu
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku marketing, dziennikarstwo, komunikacja społeczna lub administracja,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w mediach w tym, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania treści internetowych,
3) znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
4) znajomość przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, You Tube,
2) znajomość obsługi programów do obróbki grafiki i materiałów video,
3) znajomość najnowszych trendów i narzędzi w zakresie komunikacji internetowej i prowadzenia kampanii w Internecie,
4) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) planowanie, opracowywanie i redagowanie treści zgodnie z zasadami webwritingu oraz materiałów audio/video w zakresie działań promocyjnych województwa,
2) prowadzenie komunikacji w obszarze promocji marki,
3) przygotowywanie i prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych,
4) bieżąca obsługa portali społecznościowych,
5) monitoring mediów oraz analiza trendów w zakresie social media,
6) aktywny udział w budowaniu wizerunku marki,
7) wspieranie innych komórek Departamentu w zakresie realizacji działań promocyjnych.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy w mediach w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania treści internetowych (świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje, z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
11) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu lutym 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale promocji marki regionu Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale promocji marki regionu
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

M1984B

Rzeszów

2.

Żxy5867

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiegow Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale promocji marki regionu
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale promocji marki regionu Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Mateusz Bartoszewicz zamieszkały w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Mateusz Bartoszewicz spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl