http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale dróg Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

|
[OR] Magdalena Szul

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale dróg
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku studiów w zakresie budownictwa,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej,
3) co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe w budownictwie drogowym,
4) uprawnienia budowlane,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
9) znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
10) znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,
11) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
12) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
13) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programu AutoCAD,
2) prawo jazdy kategorii B.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) planowanie i nadzorowanie inwestycji drogowych związanych z drogami wojewódzkimi,
2) nadzór i koordynacja planowanych inwestycji drogowych,
3) weryfikacja projektów budowlanych,
4) udział w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji drogowych,
5) udział w radach budowy,
6) kontrola zgodności realizacji inwestycji projektów z harmonogramem rzeczowym,
7) ocena sprawozdań okresowych i rzeczowych z realizacji inwestycji drogowych,
8) nadzór nad współdziałaniem z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie realizowanych przedsięwzięć,
9) nadzór nad współpracą z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie realizowanych przedsięwzięć,
10) współpraca z pozostałymi Oddziałami Departamentu oraz innymi komórkami organizacyjnym Urzędu w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie – kontrole placów budów,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym staż pracy w administracji publicznej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w budownictwie drogowym (np. zaświadczenie od pracodawcy, pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, świadectwo pracy),
6) kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia budowlane,
7) kserokopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
11) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
12) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
13) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu maju 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale dróg Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKU ZBADANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM

ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale dróg

Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 

            Informuję, iż zgłoszenie kandydata aplikującego na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale dróg Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego nie spełniło wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                          Lesław Majkut