http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale turystyki Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

|
[OR] Magdalena Szul

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach,terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale turystyki
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne,
2) co najmniej ośmioletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej,
3) co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w mediach lub związane ze współpracą z mediami, w tym doświadczenie w zakresie tworzenia tekstów i materiałów audiowizualnych promujących potencjał turystyczny,
4) znajomość dwóch języków UE, w tym co najmniej jednego na poziomie odpowiadającym B2,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w działalności branży turystycznej,
2) doświadczenie w kontaktach międzynarodowych,
3) doświadczenie w działalności lub współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4) wiedza w zakresie komunikacji społecznej i marketingu miejsc.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Urzędu Marszałkowskiego i podległych mu instytucji w zakresie wspólnej promocji potencjału turystycznego i na rzecz jego rozwoju,
2) koordynacja współpracy Departamentu z organizacjami pozarządowymi w obszarze turystyki,
3) tworzenie i publikowanie treści promujących ofertę turystyczną Województwa, w szczególności w mediach społecznościowych,
4) udział w organizacji imprez i objazdów studyjnych promujących ofertę turystyczną województwa w kraju i za granicą,
5) organizacja objazdów studyjnych dla dziennikarzy,
6) współtworzenie dokumentów strategicznych w zakresie promocji potencjału turystycznego.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, w tym staż pracy w administracji samorządowej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w mediach lub związane ze współpracą z mediami, w tym doświadczenie w zakresie tworzenia tekstów i materiałów audiowizualnych promujących potencjał turystyczny (np. zaświadczenie od pracodawcy, pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
6) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języków UE, w tym co najmniej jednego na poziomie odpowiadającym B2,
7) kserokopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
11) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
12) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
13) kserokopie innych dodatkowych dokumentów w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu lipcu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale turystyki Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale turystyki Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Cg7391

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale turystyki
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale turystyki Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Alicja Wosik zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Alicja Wosik spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl