Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze" 2014-2020
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
7) znajomość przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
8) znajomość Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020,
9) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) monitorowanie realizacji wdrażanych działań, przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań zgodnie z aktualną książką procedur, a także przygotowywanie i przekazywanie innych sprawozdań nie wynikających z książek procedur na potrzeby m.in.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
2) obsługa wniosków o dofinansowanie, w tym:
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie,
- dokonywanie wyboru operacji do finansowania,
- występowanie do innego podmiotu w celu uzyskania opinii/informacji,
3) przygotowywanie umów o dofinansowanie oraz aneksów do umów o dofinansowanie do podpisu przez Marszałka/Dyrektora Departamentu, rejestrowanie umów i aneksów,
4) wprowadzanie do systemu informatycznego danych z wniosku o dofinansowanie, umów o dofinansowanie i aneksów,
5) obsługa dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonywania zobowiązań przez beneficjenta, w tym zwrot dokumentów,
6) rozpatrywanie informacji o odmowie przyznania pomocy lub jej zmniejszeniu,
7) przygotowywanie dokumentów w zakresie rozwiązania umowy o dofinansowanie na wniosek beneficjenta,
8) sporządzanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej IV,
9) rozpowszechnianie informacji o PO RYBY, w tym:
- informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie przyznawania pomocy,
- informowanie beneficjentów o obowiązkach wynikających z przyznania tej pomocy,
10) promocja PO RYBY, w tym współudział w opracowaniu i realizacja rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych,
11) przygotowywanie naboru wniosków o dofinansowanie,
12) opiniowanie procedur dotyczących PO RYBY,
13) przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w realizacji operacji, wykrywanie nieprawidłowości oraz raportowanie o wykryciu nieprawidłowości.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

W miesiącu marcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 10 maja 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż Marszałek Województwa Podkarpackiego unieważnił postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA