Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

podinspektorów w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa
w Kancelarii Zarządu

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja lub ekonomia,
2) co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
6) znajomość Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podkarpackiego lub członkostwa Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitecie Honorowym, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 65/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 7 września 2015 r.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość protokołu dyplomatycznego,
2) dobra znajomość języka angielskiego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) weryfikacja wniosków o patronat pod kątem formalnym i merytorycznym,
2) przygotowywanie projektów pism związanych z patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego w komitetach honorowych,
3) przygotowywanie projektów zarządzeń Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego i udziału Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitetach Honorowych,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia/ zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego,
5) przygotowywanie analiz planu wydatków ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego w części dotyczącej Kancelarii Zarządu,
6) prowadzenie harmonogramu wydarzeń współorganizowanych przez UMWP lub inne instytucje, w których uczestniczą Członkowie Zarządu Województwa,
7) współpraca z departamentami Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wizyt i spotkań z udziałem Marszałka Województwa, Wicemarszałków Województwa i Członków Zarządu,
8) koordynacja organizacji indywidualnych kontaktów Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego z parlamentarzystami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych, zawodowych i społecznych.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu kwietniu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 6 czerwca 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa
w Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Kluz-Gosztyła Katarzyna

Łańcut

2.

Olbrycht Beata

Łańcut

3.

Abc123

Gorzyce

4.

Apbpk1

Rzeszów

5.

MiaW97

Przemyśl

6.

MiGr79

Przeworsk

7.

Śa03MB

Jarosław

8.

Xyz234

Sędziszów Młp.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godzinie 830 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku pracy podinspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została jedna osoba – Pani Joanna Kowalska zamieszkała w Sędziszowie Małopolskim.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Joanna Kowalska spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl