Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Wieloosobowym stanowisku ds. współpracy
z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zarzadzanie lub marketing,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) doświadczenie we współpracy z organizatorami międzynarodowych targów i imprez wystawienniczych oraz administratorami obiektów targowych i konferencyjnych,
4) doświadczenie w koordynacji wydarzeń promocyjnych o zasięgu międzynarodowym,
5) doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym,
6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
8) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi programów graficznych,
2) zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
3) doświadczenie w komunikacji poprzez media społecznościowe,
4) praktyczna znajomość funkcjonowania klastrów przemysłowych,
5) doświadczenie w administrowaniu bazami danych i stronami internetowymi.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) bieżąca współpraca z operatorem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce w zakresie promocji Województwa,
2) nadzór nad realizacją zapisów umowy koncesyjnej w zakresie promocji Województwa Podkarpackiego z wykorzystaniem CWK WP, w tym prowadzenie niezbędnych rejestrów, rozliczeń oraz raportowanie do innych komórek odpowiedzialnych za realizację umowy koncesyjnej,
3) wsparcie organizacji wydarzeń promocyjnych z udziałem Województwa Podkarpackiego zlokalizowanych w CWK WP, w tym współpraca z innymi komórkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jego jednostkami organizacyjnymi,
4) koordynacja i bieżąca aktualizacja kalendarza wydarzeń promocyjnych w CWK WP z udziałem Województwa,
5) monitoring wydarzeń promocyjnych w kraju i za granicą oraz budowanie relacji z ich organizatorami,
6) współpraca z przedstawicielami branży targowej i wystawienniczej.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie (ujęte w ppkt. 3-5 pkt 1.)
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
12) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu maju 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Wieloosobowym stanowisku ds. współpracy z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Wieloosobowym stanowisku ds. współpracy
z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie-Jasionce
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Jaskot Maciej

Mielec

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 830 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 Przewodniczący Komisji
  Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. współpracy
z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie-Jasionce Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Wieloosobowym stanowisku pracy ds. współpracy z Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Maciej Jaskot zamieszkały w Mielcu.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Maciej Jaskot spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl