Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej
Departamentu Organizacyjno-Prawnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
7) znajomość przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,
8) znajomość przepisów ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
9) znajomość przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej,
10) znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
11) znajomość przepisów ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez terytorium.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy na mapach, wykonywania prac kreślarskich i graficznych,
2) znajomość procesów decyzyjnych i dowodzenia w siłach zbrojnych RP oraz zasad współdziałania w ramach HNS i CIMIC.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, w tym planowanie, organizowanie i realizacja procesów: planowania obronnego (w tym operacyjnego), szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego w oparciu o przepisy ustaw i innych obowiązujących aktów prawnych, oraz zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dla Wieloosobowego stanowiska pracy do spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie – kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych, realizacja i udział w szkoleniach obronnych,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego co najmniej dziesięcioletni okres pełnienia zawodowej służby wojskowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014, poz. 1414 z późn. zm.),
12) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu maju 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej Departamentu Organizacyjno-Prawnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw obronnych,
bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej
Departamentu Organizacyjno-Prawnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Jaworski Krzysztof

Rzeszów

2.

Kwarciński Łukasz

Jasło

3.

Tenczyńska Alicja

Mielec

4.

Wiśniewski Paweł

Motycze Poduchowne

5.

Na08Wn

Mielec

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 lipca 2016 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw obronnych,
bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej
Departamentu Organizacyjno-Prawnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany została Pan Paweł Wiśniewski zamieszkały w Motyczu Poduchownym.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Paweł Wiśniewski spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl