Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale organizacji ochrony zdrowia
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i budową systemów informatycznych w zakresie ochrony zdrowia,
4) doświadczenie zawodowe związane z modelowaniem i mapowaniem procesów biznesowych na usługi wspierające w zakresie ochrony zdrowia,
5) doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania procesów utrzymania IT,
6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
8) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
9) znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,
10) znajomość wymagań i zakresu zrealizowanego w województwie podkarpackim Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM",
11) znajomość funkcjonowania dużej placówki medycznej i głównych procesów biznesowych wspieranych przez dziedzinowe systemy informatyczne dedykowane dla placówki medycznej.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość narzędzi Bussines Inteligence.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) monitoring stanu i jakości zasileń RHD (regionalna hurtownia danych) realizowanym przez podmioty lecznicze zintegrowane w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w zakresie wymaganych obszarów danych,
2) współpraca z podmiotami medycznymi w zakresie standaryzacji alokacji danych w systemach dziedzinowych i w lokalnej hurtowni danych mających wpływ na jakość danych RHD i potrzeby raportowe UMWP,
3) nadzór i generowanie wskazanych raportów i wskaźników w ramach e-usługi Elektronicznej Platformy Nadzoru (EPN),
4) monitorowanie jakości danych raportów i wskaźników EPN dedykowanych dla UMWP,
5) nadzorowanie procesu elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy UMWP a wskazanymi podmiotami medycznymi z wykorzystaniem modułu sprawozdawczości e-usługi EPN, w tym koordynacja i własne harmonogramowanie zadań,
6) wykorzystanie w ramach modułu e-usługi EPN narzędzia IBM Cognos Software w bieżącej pracy wg potrzeb raportowych UMWP,
7) przygotowywanie własnych propozycji zmian i nowych raportów z wykorzystaniem narzędzia iReports Jasper Reports w możliwym zakresie danych w ramach kreacji nowych raportów i sprawozdań wg potrzeb UMWP,
8) współpraca z wszystkimi podmiotami zintegrowanymi z RCIM w ramach EPN w zakresie możliwego benchmarkingu danych,
9) współpraca z administratorem RCIM w zakresie prawidłowej pracy e-usługi EPN.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. zaświadczenie od pracodawcy, pisemne referencje),
6) kserokopia dowodu osobistego
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)",
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
12) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu lipcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale organizacji ochrony zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 5 września 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale organizacji ochrony zdrowia
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

QoS016

Lublin

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 16 września 2015 r. o godzinie 800 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale organizacji ochrony zdrowia
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru kandydat ubiegający się o wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale organizacji ochrony zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Zygmunt Głogowski zamieszkały w Lublinie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Zygmunt Głogowski spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl