Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale koordynacji i zarządzania
systemem realizacji RPO
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: informatyka, prawo, administracja, ekonomia, europeistyka,
2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
3) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
4) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
6) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
7) znajomość Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020,
8) znajomość Podręcznika beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność,
9) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość środowiska Centralnego systemu teleinformatycznego oraz Lokalnego Systemu
Informatycznego RPO WP 2014-2020 (w oparciu o ogólnodostępne materiały).

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
Pełnienie funkcji Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP 2014-2020 w tym:
1) zarządzanie dostępem do SL2014, w tym weryfikacja zgłoszeń w zakresie konfiguracji uprawnień oraz wnioskowanie o nadanie/zmianę uprawnień pracownikom Urzędu,
2) monitorowanie aktywności kont pracowników Urzędu oraz Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach SL2014 i wnioskowanie wycofanie/czasowe wycofanie uprawnień,
3) administracja słownikami programowymi w SL2014, w tym koordynacja budowy oraz modyfikacji słowników systemowych,
4) zarządzanie danymi w zakresie struktury RPO WP 2014-2020 w ramach SL2014,
5) zarządzanie jakością danych wprowadzonych do SL2014 w ramach RPO WP 2014-2020, w tym opracowywanie harmonogramów audytów jakości danych oraz prowadzenie ww. audytów w ramach RPO WP 2014-2020,
6) zarządzanie profilami grupowymi użytkowników w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020,
7) koordynacja procesu zgłaszania propozycji zmian/modernizacji Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 do jego wykonawcy,
8) koordynacja opracowania danych słownikowych na potrzeby Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020,
9) koordynacja zgłoszeń użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dotyczących błędów związanych z funkcjonowaniem systemu.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu wrześniu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale koordynacji i zarządzania systemem realizacji RPO Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 listopada 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
-  osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale koordynacji i zarządzania systemem realizacji RPO
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Kasza Mateusz

Rzeszów

2.

Kasza Rafał

Rzeszów

3.

Kozyra Jerzy

Rzeszów

4.

Krochmal Łukasz

Rzeszów

5.

Lis Beata

Iwierzyce

6.

Pyra Anna

Świlcza

7.

Stec Małgorzata

Tarnobrzeg

8.

Szmyd Łukasz

Rzeszów

9.

Szubert Agata

Rzeszów

10.

Tomczyk Beata

Niechobrz

11.

Wolanin Paweł

Mielec

12.

AM89m5

Muszyna

13.

Ban1988

Rzeszów

14.

Ecos15

Rzeszów

15.

Krk909

Głowienka

16.

MP90K1

Trzciana

17.

RzE198

Rzeszów

18.

RzLm89

Rzeszów

19.

SSkk12

Sanok

20.

X090lp

Przemyśl

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 930 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale koordynacji i zarządzania systemem RPO
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru kandydaci ubiegający się o wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale koordynacji i zarzadzania systemem RPO Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nie spełnili wymagań do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl