Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA SZEŚĆ WOLNYCH STANOWISK PRACY

inspektorów
w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności projektów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz spójności przestrzennej i społecznej
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej czteroletni staż pracy,
3) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości, bankowości, administracji skarbowej lub na stanowisku związanym z realizacją projektów bądź programów współfinansowanych ze środków europejskich,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
8) znajomość przepisów działu IV ustawy o finansach publicznych – Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
9) znajomość przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności,
10) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) weryfikowanie wniosków o płatność i załączonych dokumentów przedkładanych przez beneficjentów,
2) przygotowywanie zleceń uruchomienia środków z budżetu środków europejskich oraz zleceń uruchomienia środków dotacji celowych,
3) kontrola terminowości składania wniosków o płatność przez beneficjentów,
4) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem nieprawidłowości, odzyskiwaniem środków, w tym przygotowywanie decyzji o zwrocie środków.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w księgowości, bankowości, administracji skarbowej lub na stanowisku związanym z realizacją projektów bądź programów współfinansowanych ze środków europejskich (np. zaświadczenie, referencje),
6) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

W miesiącu październiku 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na sześć wolnych stanowisk pracy inspektorów w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności projektów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz spójności przestrzennej i społecznej Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na sześć wolnych stanowisk pracy inspektorów
w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności projektów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz spójności przestrzennej i społecznej Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Bereś Justyna

Rzeszów

2.

Kolano Joanna

Przemyśl

3.

Kuźniar Marta

Rzeszów

4.

Lasota Dariusz

Lutoryż

5.

Małysz-Medaj Monika

Rzeszów

6.

Pasternak Florentyna

Rzeszów

7.

Pelczar Bernadetta

Krosno

8.

Sieradzka Barbara

Lubzina

9.

Smulska Joanna

Rzeszów

10.

Tront Edyta

Świlcza

11.

Ak1307

Rzeszów

12.

ALer05

Kolbuszowa Górna

13.

Ar26PF

Rzeszów

14.

bAQtA3

Turza

15.

CzaBa3

Rzeszów

16.

e74NJu

Rzeszów

17.

E862na

Wola Rafałowska

18.

EB2007

Krzemienica

19.

Iwpi22

Rzeszów

20.

Ja2ol5

Błażowa

21.

JbCh23

Chmielnik

22.

KaJa62

Rzeszów

23.

Kr1234

Tajęcina

24.

KS16r6

Rzeszów

25.

Lab123

Rzeszów

26.

Lato10

Rzeszów

27.

LKa246

Grębów

28.

MJks19

Krosno

29.

MoDa16

Lubenia

30.

MS78ja

Rzeszów

31.

PQ7kT1

Rzeszów

32.

R2016k

Niechobrz

33.

Ro09Wi

Sędziszów Młp.

34.

RoAg92

Rzeszów

35.

STWA16

Stalowa Wola

36.

SylB19

Stalowa Wola

37.

Um0416

Rzeszów

38.

Wawel5

Rzeszów

39.

WHhp61

Głogów Młp.

40.

WK53am

Ropczyce

41.

XyKM12

Nowa Dęba

42.

XYMu50

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 800 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na sześć wolnych stanowisk pracy inspektorów
w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności projektów w zakresie
infrastruktury komunikacyjnej oraz spójności przestrzennej i społecznej
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach inspektorów w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności projektów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz spójności przestrzennej i społecznej Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrane zostały:
- Pani Agnieszka Rojek zamieszkała w Rzeszowie,
- Pani Iwona Pieczonka zamieszkała w Rzeszowie,
- Pani Hanna Goclon zamieszkała w Rzeszowie,
- Pani Anna Karkut zamieszkała w Kolbuszowej Górnej,
- Pani Barbara Czachor zamieszkała w Rzeszowie,
- Pani Monika Daszykowska zamieszkała w Lubeni.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Agnieszka Rojek, Pani Iwona Pieczonka, Pani Hanna Goclon, Pani Anna Karkut, Pani Barbara Czachor oraz Pani Monika Daszykowska spełniły wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl