Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub rolnicze,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7) znajomość przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
8) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
9) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
10) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja zadań instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jako instytucji pośredniczącej, określonych przepisami o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, obejmujących w szczególności:
- realizację zadań zgodnie z trybem i terminami wynikającymi z obowiązujących przepisów, umowy delegowania oraz procedur i instrukcji,
- stosowanie procedur i instrukcji przekazanych przez agencję płatniczą,
- sprawowanie nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania,
- prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" w zakresie przyznania pomocy,
- prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem poddziałania „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji" w zakresie przyznania pomocy,
- pełnienie roli pracownika weryfikującego,
- pełnienie roli pracownika sprawdzającego, w przypadku wyznaczenia przez kierownika Oddziału nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania,
- prowadzenie spraw związanych z wyborem lokalnych strategii rozwoju w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
- ocenę racjonalności harmonogramów planowanych działań komunikacyjnych wraz ze wskaźnikami realizacji tych działań,
- analizę sprawozdań z realizacji LSR,
- przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania,
- wykrywanie, przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości a w przypadku ich wystąpienia niezwłoczne podejmowanie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu,
- prowadzenie spraw związanych ze składanymi przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy/beneficjentów skargami do sądów administracyjnych i pozwami składanymi do sądów powszechnych w przypadkach odmowy przyznania pomocy,
- umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez organy kontroli skarbowej, NIK, przedstawicieli KE, ETO, Instytucję Zarządzającą, agencję płatniczą oraz inne uprawnione podmioty oraz przekazywanie agencji płatniczej informacji o tych kontrolach, ich wynikach oraz sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,
- umożliwienie agencji płatniczej przeprowadzenia działań monitoringowych,
- umożliwienie agencji płatniczej przeprowadzenie audytu,
- udostępnianie lub przekazywanie uprawnionym podmiotom dokumentacji związanej z obsługą wniosków o przyznanie pomocy,
- prowadzenie przez trenerów szkoleń, konsultacji zapewniających prawidłowe wykonywanie zadań,
- stosowanie Zasad przepływu informacji dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zatwierdzania pomocy finansowej oraz stosowania procedur w zakresie zadań delegowanych przez agencję płatniczą do podmiotów wdrażających w ramach PROW na lata 2014-2020,
- bieżące wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
2) współpraca z innymi komórkami Departamentu w zakresie wykonywanych zadań,
3) prowadzenie innych czynności i działań z zakresu obsługi wniosków o przyznanie pomocy, wynikających z zapisów proceduralnych lub programowych.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

W miesiącu listopadzie 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w pkt 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, ekonomiczne lub rolnicze".
Jednocześnie przedłuża się termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 27 grudnia 2016 r.
Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
Sekretarz Województwa
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno-Prawnego

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Sc1612

Gać

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 r. o godzinie 945 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 Przewodniczący Komisji
  Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale nadzoru i kontroli nad lokalnymi grupami działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Sławomir Cwynar zamieszkały w Gaci.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Sławomir Cwynar spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl