Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale dotacji i dopłat
do drogowych przewozów pasażerskich
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe techniczne, informatyczne, ekonomiczne albo prawnicze,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
7) znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym,
8) znajomość przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość programu „Analiza przewozów - rozliczenia".

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) sporządzanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z przewoźnikami w sprawie określenia zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w krajowym transporcie drogowym, w świetle obowiązującego prawa i przepisów,
2) analiza i weryfikacja pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym wniosków składanych przez przewoźników o dopłaty do ulg ustawowych,
3) przekazywanie uprawnionym przewoźnikom należnych dopłat zgodnie z zasadami określonymi w zawartych z nimi umowach,
4) udzielanie informacji przewoźnikom w zakresie wymagań niezbędnych do zawarcia umowy w celu uzyskania dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowym transporcie drogowym,
5) przygotowywanie i przekazywanie do Departamentu Budżetu i Finansów zleceń o uruchomienie środków finansowych na dopłaty dla przewoźników, zgodnie z warunkami w zawartych z przewoźnikami umowach w sprawie określenia zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w krajowym transporcie drogowym,
6) współdziałanie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w zakresie przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w krajowym transporcie drogowym, w tym ich zapotrzebowanie i rozliczanie zgodnie z przyjętymi zasadami,
7) współpraca z pozostałymi Oddziałami Departamentu oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
8) dokonywanie okresowych analiz oraz ustalanie wniosków dotyczących możliwości dalszej kontynuacji umowy z przewoźnikiem,
9) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań oraz informacji dla Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa w zakresie udzielonych dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowym transporcie drogowym,
10) przygotowywanie comiesięcznych i okresowych sprawozdań dla Departamentu Budżetu i Finansów w tym o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami i wzorami tabelarycznymi,
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych i parlamentarzystów jak również innych petentów w ramach informacji publicznej.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale dotacji i dopłat do drogowych przewozów pasażerskich Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale dotacji i dopłat do drogowych przewozów pasażerskich
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Czerwonka Hubert

Jasło

2.

Kapuściński Kamil

Rzeszów

3.

Peszyński Bartłomiej

Rzeszów

4.

Woś-Gruszecka Hanna

Rzeszów

5.

ATOMi6

Malawa

6.

AW0209

Rzeszów

7.

Doti33

Krzemienica

8.

RfD303

Sokołów Młp.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r. o godzinie 900 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Przewodniczący Komisji
 Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale dotacji i dopłat do drogowych przewozów pasażerskich
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale dotacji i dopłat do drogowych przewozów pasażerskich Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Dominik Dec zamieszkały w Sokołowie Młp.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Dominik Dec spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl