Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

 

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego
Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zawartym w obszarze nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych, prawnych, socjologicznych lub wykształcenie wyższe magisterskie łącznie z ukończonymi studiami podyplomowymi z wyżej wymienionego zakresu,
2) co najmniej czteroletni staż pracy,
3) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym znajomość uwarunkowań gospodarczych danego regionu, przepisów związanych z wdrażaniem instrumentów wspierających BIZ procedur administracyjnych i prawnych,
4) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa w zakresie współpracy z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi oraz obsłudze inwestorów zagranicznych,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
10) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
11) znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
12) znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
13) znajomość uwarunkowań gospodarczych województwa podkarpackiego,
14) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 potwierdzona certyfikatem,
15) obywatelstwo polskie,
16) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
17) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
18) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
2) doświadczenie w organizowaniu konferencji i szkoleń,
3) znajomość innego niż angielski, języka obcego,
4) wykształcenie z zakresu gospodarowania nieruchomościami: studia podyplomowe lub ukończone w tym zakresie kursy/szkolenia.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) bieżące aktualizowanie i pozyskiwanie ofert inwestycyjnych, w szczególności od JST do wewnętrznej, administrowanej przez COIE bazy ofert inwestycyjnych,
2) współpraca z JST, zarządcami nieruchomości, biurami nieruchomości, przedsiębiorcami itp. w zakresie pozyskiwania szczegółowych informacji o ofercie inwestycyjnej jednostek i przygotowywanie dwujęzycznych opracowań zawierających szczegółowe opisy terenów/ nieruchomości i profile społeczno-gospodarcze JST, w którym są zlokalizowane,
3) weryfikacja stanu formalno-prawnego i wszelkich danych nt. nieruchomości potrzebnych do przygotowania ofert inwestycyjnych,
4) dostarczanie inwestorom zagranicznym i polskim informacji o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych,
5) organizacja i koordynacja wizyt inwestorów zagranicznych i polskich w województwie podkarpackim,
6) dostarczanie inwestorom zagranicznym i polskim informacji o potencjale gospodarczym województwa, prawno-administracyjnych regulacjach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskazywanie instytucji właściwych dla poszczególnych instrumentów oraz stała aktualizacja ww. danych,
7) inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora,
8) prowadzenie stałego monitoringu napływu inwestycji do regionu,
9) prowadzenie działań w formule fallow-up w odniesieniu do klientów COIE (inwestorów zagranicznych),
10) uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym z udziałem Województwa, w szczególności w zakresie związanym z inwestycjami lub eksportem,
11) dostarczanie podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na rozwój działalności eksportowej, w tym w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków budżetowych (publicznych),
12) redagowanie oraz aktualizacja dedykowanej strony internetowej w zakresie informacji istotnych z punktu widzenia inwestora i eksportera,
13) realizacja działań w ramach współpracy Oddziału z JST, samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i innymi instytucjami otoczenia biznesu, na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego regionu,
14) monitorowanie przepisów prawnych dotyczących inwestycji,
15) realizacja działań w ramach współpracy z podmiotami inicjującymi tworzenie i wdrażanie programów kierowanych do przedsiębiorców,
16) przygotowywanie opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczących poszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących w województwie podkarpackim,
17) udział w prowadzeniu spraw związanych z realizacją „Porozumienia ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów (COIE)" oraz realizacją „Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości projektu 2016-2020".

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz wyjazdy służbowe głównie w obrębie województwa podkarpackiego,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym znajomość uwarunkowań gospodarczych danego regionu, przepisów związanych z wdrażaniem instrumentów wspierających BIZ procedur administracyjnych i prawnych oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa w zakresie współpracy z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi oraz obsłudze inwestorów zagranicznych (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje lub zakres czynności z potwierdzeniem okresu wykonywania wymaganych zadań),
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
6) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.),
12) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu sierpniu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 13 września 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

AzYa21

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić sięz dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przewodniczący Komisjii
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Joanna Augustyn zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Joanna Augustyn spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
Władysław Ortyl