Ogłoszenie o naborze. Informacje o:kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale wspierania innowacyjności regionu
Departamentu Rozwoju Regionalnego

 1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zawartym w dziedzinie nauk humanistycznych,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) doświadczenie zawodowe związane z aplikowaniem o dofinansowanie z funduszy publicznych, w tym w języku angielskim oraz z tłumaczeniem na/z języka angielskiego dokumentów związanych z aplikowaniem o środki publiczne,
4) doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków unijnych,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
10) znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
11) znajomość problematyki pomocy publicznej, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG oraz zasad udzielania rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
12) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
13) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,
14) obywatelstwo polskie,
15) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
16) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
17) nieposzlakowana opinia.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja zadań wynikających z Planu Monitoringi i Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego RIS3 (współpraca z ekspertami, sporządzanie cyklicznych raportów z efektów wdrażania RIS3, zlecanie badań, ankiet, analiz itp.),
2) zapewnienie bieżącego funkcjonowania portalu RIS jako środka komunikacji z interesariuszami procesu RIS3 w regionie i poza nim,
3) prowadzenie „przedsiębiorczego procesu odkrywania" PPO (organizacja, moderowanie Paneli IS, grup roboczych Podkarpackiej Rady Innowacyjności i innych forów służących współpracy interesariuszy procesu),
4) aktywny udział w wydarzeniach krajowych i zagranicznych, których celem jest wymiana doświadczeń w szeroko rozumianym obszarze wdrażania RIS3, prezentowanie na zewnątrz podkarpackiego ekosystemu innowacji, budowanie partnerstw nakierowanych na realizacje wspólnych przedsięwzięć/projektów,
5) prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów własnych województwa podkarpackiego prowadzonych przez Oddział,
6) bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi instytucjami otoczenia biznesu, przedstawicielami biznesu, jednostkami naukowymi,
7) opracowywanie aplikacji o dofinansowanie z funduszy europejskich ,krajowych i regionalnych,
8) analiza oraz współpraca przy opracowywaniu dokumentów programowych dla polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz po roku 2020 (PS 2020+).

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe związane z aplikowaniem o dofinansowanie z funduszy publicznych, w tym w języku angielskim oraz z tłumaczeniem na/z języka angielskiego dokumentów związanych z aplikowaniem o środki publiczne oraz doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków unijnych (np. zaświadczenie, pisemne referencje, opinie itp.),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu sierpniu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiegow Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale wspierania innowacyjności regionu Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 września 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobistyw siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale wspierania innowacyjności regionu
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

BtJa18

Grabownica Starzeńska

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. o godzinie 8.15 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przewodniczący Komisji

Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale wspierania innowacyjności regionu
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale wspierania innowacyjności regionu Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Mrszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Justyna Bartnicka zamieszkała w Grabownicy Starzeńskiej. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Justyna Bartnicka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl