Ogłoszenie o naborze. Informacja: o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

starszego specjalisty w Biurze „ Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"

 1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów międzynarodowych, zwłaszcza unijnych
3) bardzo dobra znajomość języka angielskiego (szczególnie pisemna) i języka polskiego,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość podstaw prawnych i procedur Programu PL-BY-UA, obszaru kwalifikowalnego i jego specyfiki, przepisów krajowych dotyczących wdrażania projektów UE w Polsce,
8) obywatelstwo polskie,
9) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
10) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego,
2) doświadczenie we wdrażaniu projektów ENI, Tacis, INTERREG,
3) prawo jazdy kat. B,
4) preferowane kierunki studiów: fundusze europejskie, europeistyka, stosunki międzynarodowe, administracja, prawo,
5) umiejętność przygotowywania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
6) umiejętność współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi,
7) umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń, konferencji, działań medialnych, promocyjnych oraz konsultacji dla beneficjentów.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowywanie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówień publicznych na wydarzenia programu (szkolenia, konferencje, międzynarodowe turnusy dla młodzieży i in.), kosztorysowanie,
organizacja i współprowadzenie tych wydarzeń,
2) tłumaczenie dokumentów i informacji Programu z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na polski, prowadzenie korespondencji w języku angielskim z oddziałami i centralą Programu
3) udzielanie konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu, udzielanie informacji zainteresowanym stronom
4) prowadzenie działań promocyjnych i medialnych: przygotowywanie informacji prasowych, informacji na stronę internetową programu, prowadzenie aktywnych działań w mediach społecznościowych,
5) przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej UMWP niezbędnej do funkcjonowania biura w strukturach Urzędu.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Biura (ul. Poniatowskiego 6, Rzeszów), oraz częste wyjazdy krajowe i zagraniczne (Ukraina, Białoruś)
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów międzynarodowych, zwłaszcza unijnych (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór –załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.),
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu październiku 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Biurze „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020", należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty
w Biurze „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej
Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 6 , 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

17BNp18

Rzeszów

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godzinie 9.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza
Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

I

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty
w Biurze „Oddział Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina
2014- 2020 w Rzeszowie"
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty w Biurze „Oddział Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014- 2020 w Rzeszowie"
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Anna Szajner- Maciałek zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Szajner- Maciałek spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl