Ogłoszenie o naborze. Informacja: o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektorów w Oddziale nauki i projektów unijnych
Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej dwuletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie,
7) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020,
8) znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, w szczególności zapisów dotyczących Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
9) znajomość Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014- 2020,
10) znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014- 2020,
11) obywatelstwo polskie,
10) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
11) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów stypendialnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) wykonywanie zadań związanych z naborem, oceną realizacją i rozliczaniem ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w dziedzinie popularyzacji nauki, w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisami wykonawczymi,
3) wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem, oceną i rozliczaniem stypendiów udzielanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla uczniów i studentów,
4) wykonywanie zadań z wiązanych z przyjmowaniem, oceną i rozliczaniem dotacji dla szkół wyższych z terenu województwa podkarpackiego,
5) archiwizacja dokumentacji związanej z zadaniami realizowanymi przez Oddział nauki i projektów unijnych,
6) współpraca ze szkołami, szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami działającymi w obszarze nauki i edukacji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór –
załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowisko pracy podinspektorów w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasz Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowisko pracy podinspektorów
w Oddziale nauki i projektów unijnych
Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

a4inEk

Trześń

2.

cBJ25d

Hyżne

3.

Bb2&2019

Rzeszów

4.

Jr8Ag4

Krasne

5.

Ed2019

Zgłobień

6.

NnSPP2

Mielec

7.

jL0533

Racławówka

8.

OBmf12

Stobierna

9.

MiTo56

Rzeszów

10.

6B77zX

Rzeszów

11.

21mOBS

Borek Stary

12.

BtP130

Niechobrz

13.

Jpnz019

Świlcza

14.

EwRe12

Rzeszów

15.

AMom12

Rzeszów

16.

Rj1973

Rzeszów

17.

MalSa1

Rzeszów

18.

Mz25Ko

Wola Zarczycka

19.

0812Mś

Rzeszów

20.

Ta2019

Rzeszów

21.

AgnWin01

Tarnogród

 

 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale nauki i projektów unijnych
Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrane zostały Pani Lucyna Rybarska- Magoń zamieszkała w Rzeszowie oraz Pani Marta Siuzdak zamieszkała w Woli Zarczyckiej .
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Lucyna Rybarska- Magoń oraz Pani Marta Siuzdak spełniły wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl