Ogłoszenie o naborze. Informacja o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ogłoszenie. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektor w Oddziale gospodarki przestrzennej
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja lub zarządzanie,
2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
3) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
4) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5) znajomość aktów prawnych w zakresie planowania przestrzennego,
6) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
6) obywatelstwo polskie,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej półroczny staż pracy w administracji samorządowej,
2) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem postanowień Zarządu Województwa dotyczących uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem postanowień Zarządu Województwa dotyczących uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
5) współpraca w zakresie prowadzenia spraw dotyczących opracowywania informacji oraz propozycji opinii i uzgodnień do dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki przestrzennej województwa,
6) współpraca z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w zakresie przygotowania i aktualizowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz programowania rozwoju społeczno- gospodarczego, uwzględniającego wnioski właściwych organów wojskowych, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa,
7) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
8) przygotowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dotyczących prowadzonych przez oddział spraw w zakresie gospodarki przestrzennej,
9) współpraca w zakresie przygotowywania do uzgodnienia i przekazania do akceptacji Zarządowi Województwa rocznych, ramowych programów tych prac i ich wykonania,
10) obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,
11) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczących opiniowania projektów programów rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego oraz strategią Województwa Podkarpackiego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
12) współpraca przy opracowywaniu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych,
13) realizacja zadań związanych z kompletowaniem, przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji związanej z realizacją zadań oddziału.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy przy obsłudze inwestorów zagranicznych lub krajowych (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282),
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu lipcu 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale gospodarki przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale gospodarki przestrzennej
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

ASDF34

Krasne

2.

AGlo19

Mogielnica

3.

DomGlow

Czarna

4.

KKKam12

Rzeszów

5.

Em19Me

Wiśniowa

6.

KRze19

Rzeszów

7.

KDKa19

Rzeszów

8.

Za23k4

Świlcza

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (11 wrzesień 2019 r., godz. 9.00) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA TERMINU
PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Informuję, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającym wymagania formalne na wolne stanowisko pracy podinspektora w w Oddziale gospodarki przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaplanowana na dzień 11 września 2019 r. nie odbędzie się. Informacja o nowym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BIP po ustaleniu tego terminu przez Komisję.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale gospodarki przestrzennej
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

ASDF34

Krasne

2.

AGlo19

Mogielnica

3.

DomGlow

Czarna

4.

KKKam12

Rzeszów

5.

Em19Me

Wiśniowa

6.

Krze19

Rzeszów

7.

KDKa19

Rzeszów

8.

Za23k4

Świlcza

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (23 wrzesień 2019 r., godz. 9.00)  skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale gospodarki przestrzennej
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale gospodarki przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Anna Pietrucha zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Anna Pietrucha spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl