http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

2019-09-17 Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych przy ul. Korczaka w Mielcu

|
[RG] Sylwia Rykała
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych  w Mielcu przy ul. Korczaka 4, obejmujących:
- lokal biurowy nr 5 o pow. użytkowej 187,85 m², z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 52,16 m2, obj. KW nr TB1M/00089421/9,  wraz  z udziałem 24001/49488 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 805/2 o pow. 0,0958 ha, obj. KW nr TB1M/00066891/7, zlokalizowany na drugiej kondygnacji, w budynku mieszkalno – biurowym (5-cio lokalowym), dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropodachem  z płyt żelbetowych prefabrykowanych, kryty papą. Lokal składa się z klatki schodowej, pomieszczenia gospodarczego, korytarza, wc, świetlicy oraz 11 pokoi biurowych. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania – kocioł gazowy. Działka Nr 805/2 częściowo utwardzona.
- udział 6/70 części w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 805/4  o powierzchni 0,1355 ha, obj. KW nr TB1M/00066892/4, stanowiącej drogę dojazdową do przedmiotowego kompleksu nieruchomości, utwardzona trylinką betonową, o pełnym uzbrojeniu technicznym. 
- udział 61/377 części w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 805/8  o powierzchni 0,0979 ha, obj. KW nr TB1M/00067383/0, stanowiącej plac manewrowy, utwardzona, częściowo uzbrojona.
- zabudowaną budynkiem garażowym działkę ewidencyjną nr 805/10  o powierzchni 0,0061ha, obj. KW nr TB1M/00053633/7. Budynek boksu garażowego wchodzący  w skład zabudowy 10 garaży, parterowy, niepodpiwniczony z kanałem samochodowym, w pomieszczeniu posadzka betonowa. Konstrukcja budynku murowana – tradycyjna, stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych dachowych, kryty papą. Garaż wyposażony w  instalację elektryczną. Działka nr 805/10 częściowo uzbrojona  i utwardzona.
Przedmiotowe działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mielca, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta nr XXI/186/2000  z dnia 28 września 2000 r. z późn. zm., leżą w terenie oznaczonym symbolem PU – zabudowa produkcyjno – usługowa. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 480 000,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.
Wadium wynosi: 48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi: 5000,00 zł (słownie złotych:  pięć tysięcy  00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r., o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 319.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego: Bank PKO BP 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numery działek, których dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo - dla podmiotów gospodarczych – numer NIP oraz w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk z KRS lub CEIDG bądź też urzędowo poświadczone zaświadczenie o wpisie do innego właściwego rejestru (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu oraz odpowiednie pełnomocnictwo bądź też oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o ile nie są spłonione przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz że stan prawny, stan faktyczny  i stan techniczny  nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie wnosił ich  w przyszłości i że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.  
   
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,  Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.

Rzeszów, dnia 17 września 2019 r.