Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 z późn. zm.)
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Zawadzie, gmina Dębica, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 311/5 o pow. 0,0479 ha, objętą księgą wieczystą numer RZ1D/00038507/6. 
Działka numer 311/5 położona w Zawadzie jest przeznaczona na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie”, polegające między innymi na odcinkowej regulacji koryta rzeki.
Działka numer 311/5 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębica przyjętym Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr I/5/1998 z dnia 10 marca 1998 r. (z późniejszymi zmianami) nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych, jako tereny towarzyszące ciekom wodnym.
Cena sprzedaży działki wynosi 5 106,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto sześć) netto. 
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A tel. (0-17) 850 17 12. 
 
Rzeszów, 13 lipca 2020 r.