ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO

 Ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Zaczerniu, gmina Trzebownisko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 1/17 o powierzchni 2,3128 ha, objętej księgą wieczystą RZ1Z/00004617/2.

Nieruchomość  znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym  AEROPOLIS i stanowi własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXVII/275/09 z dnia 24 lipca 2009 r. działka 1/17 położona w Zaczerniu znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „P/U”  tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczone jest symbolem Ti.

Działka jest niezabudowana, ma kształt wydłużonego trapezu, położona jest w terenie płaskim. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna, teletechniczna). Od zachodu graniczy z działką zabudowaną przepompownią ścieków oraz z działką, na której zlokalizowany jest zbiornik wgłębiony otwarty wód opadowych. Dostęp do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki 1/39 i 1/22 będące własnością Województwa Podkarpackiego.
Nabywcy działki zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).
Nieruchomość jest obciążona umową z RARR przy realizacji Projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT ) - II etap”, w ramach której Lider Projektu – RARR, przedsiębiorstwa przesyłowe poszczególnych mediów i właściwe służby techniczne mają prawo nieodpłatnego wstępu na teren nieruchomości na czas realizacji Projektu i w okresie pięciu lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działki wynosi: 3 264 300 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta)
Wadium wynosi: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku, o godz. 10ºº

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu oraz uzyskały zgodę Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na ulokowanie inwestycji na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w formie pisemnej do 22 marca 2021 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w kancelarii ogólnej, w kopercie z dopiskiem „Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem –przetarg”.
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie internetowej Urzędu w  dniu 26 marca 2021 r.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego  PKO BP S.A. Oddział Rzeszów 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 25 marca 2021 roku.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Województwa Podkarpackiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić
numer działki, której dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny i stan faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
     
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Koszty związane z umową przeniesienia własności ponosi kupujący.                                           
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A, tel. (017) 850 17 12.


Rzeszów, dnia 20 stycznia 2021 r.