Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, zabudowanej budynkiem oświaty, położonej w Przemyślu, obręb 207, przy ul. Łukasińskiego 12, oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1506 o pow. 0,1254 ha i 1512  o pow. 0,1459 ha, wpisanej do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266, objętej księgą wieczystą  nr PR1P/00070655/7.
    
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12, na południowy – wschód od centrum miasta. Składa się z dwóch działek ewidencyjnych nr 1506 i 1512 o łącznej powierzchni 0,2713 ha.  W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz punkty handlowo – usługowe. Na działce nr 1506 znajduje się podpiwniczony budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi oraz z częściowo nadbudowanym poddaszem użytkowym. Budynek pochodzi z okresu międzywojennego XX wieku, wykonany w technologii tradycyjnej  o powierzchni użytkowej 1485 m². Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266. Obecnie znajduje się w trwałym zarządzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, c.o. z własnej kotłowni na gaz ziemny, wentylację grawitacyjną, teletechniczną, odgromową. Kompleks  w całości ogrodzony, lokalizacja korzystna, wjazd na nieruchomość od ulicy Łukasińskiego.
Nieruchomość leży na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, uchwalonego Uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. działka nr: 1506  położona jest w "jednostce I – Stare Miasto”, a działka nr 1512 położona jest  w „Jednostce II – Śródmieście”, obszar wokół centralnej części miasta, gdzie skupiają się funkcje mieszkaniowe, administracyjne, handlowe, usługowe  o największej koncentracji i aktywności społecznej. Pozytywną cechą przestrzeni tego jest występowanie wyraźnych cech zabudowy miejskiej – historycznej  i współczesnej o uformowanych granicach przestrzeni publicznej i o ukształtowanych układach urbanistycznych oraz zespołów ogólnodostępnej zieleni urządzonej. Obszar ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – strefa ochrony konserwatorskiej „A,B,C” (działka nr 1506), i „B,C” (działka nr 1512).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 500 000,00 zł (słownie złotych:  dwa miliony pięćset tysięcy 00/100)
Wadium wynosi:   250 000,00  zł  (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt  tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy  al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 319.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego: Santander Bank Polska 49 1090 2750 0000 0001 4752 0763, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 15 października 2021r.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numery działek, których dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo - dla podmiotów gospodarczych – numer NIP oraz w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk z KRS lub CEIDG bądź też urzędowo poświadczone zaświadczenie o wpisie do innego właściwego rejestru (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu oraz odpowiednie pełnomocnictwo bądź też oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o ile nie są spłonione przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz że stan prawny, stan faktyczny  i stan techniczny  nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie wnosił ich  w przyszłości i że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu.   
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.   

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży i zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) zostanie obniżona o 50 % (słownie procent: pięćdziesiąt).  
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 109 u.o.g.n Gminie Miejskiej Przemyśl przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,  Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.


Rzeszów, dnia 12 sierpnia 2021 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi