Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGOOgłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Cieszanowie, gmina Cieszanów:
Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2213/2 o powierzchni 0,0710 ha, położona w Cieszanowie gmina Cieszanów, objęta księgą wieczystą PR1L/00055165/0.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 17 marca 2022 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Nieruchomość położona na terenie miasta Cieszanów w jego wschodniej części, niezabudowana. Działka o użytku PsIV, wąska, kształtem zbliżona do prostokąta, zlokalizowana na terenie równinnym. Dojazd, wjazd i wejście na teren działki odbywa się bezpośrednio z drogi lokalnej, publicznej o nawierzchni asfaltowej, ul.Mickiewicza.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XLIV/66/2013 z dnia 16.10.2013 r. działka mieści się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych symbolem „3 MN/U” oraz w terenach dróg publicznych zbiorczych oznaczonych symbolem „1KDZ”.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży
Wadium wynosi: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2022 roku, o godz. 10ºº

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie i w miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego  Santander Bank Polska 49 1090 2750 0000 0001 4752 0763, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 17 października 2022 roku.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Województwa Podkarpackiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić
numer działki, której dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny i stan faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
      
 Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Koszty związane z umową przeniesienia własności ponosi kupujący.                                            
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A, tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, dnia 14 września 2022 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi