Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 późn. zm.)
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, działki położone w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko oraz w miejscowości Rudna Mała gm. Głogów Małopolski:

Lp

Numer działki

Powierzchnia
(ha)

Obręb

Ustalona cena wywoławcza przy sprzedaży

1

1/17

2,3128

Zaczernie

3 010 000

2

1/24

2,0618

Zaczernie

2 683 000

3

2137/11

0,0749

Rudna Mała

18 700

4

2137/12

2,7034

Rudna Mała

3 357 000

5

2137/14

2,0672

Rudna Mała

2 567 000

6

2137/15

2,3829

Rudna Mała

2 958 400

2137/16

0,0089

Rudna Mała

7

2137/18

2,4377

Rudna Mała

3 027 000

8

2137/20

0,0609

Rudna Mała

15 200

 

łącznie

14,1105

 

 Podane ceny są cenami netto
  • działki położone w Zaczerniu: 1/17, 1/24, objęte są księgą wieczystą RZ1Z/00004617/2;
  • działki położone w Rudnej Małej: 2137/11, 2137/12, 2137/14, 2137/15, 2137/16, 2137/18, 2137/20 objęte są księgą wieczystą RZ1Z/00112957/7;
Działki znajdują się w przylotniskowej strefie rozwoju gospodarczego lotniska Rzeszów – Jasionka, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną obejmującą działki 1/22 i 1/39 położone w Zaczerniu gmina Trzebownisko, oraz działki 2137/10, 2137/13, 2137/17 i 2137/8 położone w Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski.

Nabywcom działek zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXVII/275/09 z dnia 24 lipca 2009 r. działki położone w Zaczerniu znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „P/U,” tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XL/374/2009 z 21 lipca 2009 działki 2137/12, 2137/14, 2137/15, 2137/18 położone w Rudnej Małej znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „U,P” tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, składy i magazyny, działka 2137/11 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „K” tereny obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej, działka 2137/16 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „KX” ciąg pieszo-jezdny, działka 2137/20 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „KS” tereny komunikacji.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, tel. (0-17) 850 17 12.
 
Rzeszów, 24 października 2018 r.
 
Autor opracowania:
Anna Dzień, tel.: 17 850 1712.