2019-11-06 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie Rzeczyca Okrągła gm. Radomyśl nad Sanem

|
[RG] Katarzyna Lech

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 z późn. zm.)
    Zarząd Województwa Podkarpackiego


podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Rzeczyca Okrągła gm. Radomyśl nad Sanem, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 450/2 o powierzchni 0,0031 ha, powstałą z podziału działki 450 objętej księgą wieczystą TB1S/00035113/9.
Zbywana nieruchomość zostanie przeznaczona na zagospodarowanie nieruchomości przyległej.
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl nad Sanem opublikowany w Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 13/89 z dnia 28 sierpnia 1989r. z późn. zm. utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003r. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl nad Sanem zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/02 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 30 grudnia 2002r. – działka nr 450/2 obr. Rzeczyca Okrągła położona jest na terenie usług publicznych i komercyjnych.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 4 059,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć 00/100).
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  w  Rzeszowie  przy  al. Łukasza  Cieplińskiego 4, Departament  Rolnictwa,  Geodezji i Gospodarki  Mieniem,  pokój  314A  tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, 6 listopada 2019 r.