http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

2020-01-16 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w miescowości Grębów gm. Grębów

|
[RG] Katarzyna Lech

 

 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018.2204 z późn. zm.)
    
Zarząd Województwa Podkarpackiego


podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Grębów, nieruchomość położoną w miejscowości Grębów  gm. Grębów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 4164/8 o pow.0.0365 ha, 4137/14 o pow. 0.0001 ha, 4458/10 o pow. 0.0032 ha, 4137/12 o pow. 0.0094 ha  objętych księgą wieczystą TB1T/00061475/6, oraz 1858/12 o pow. 0.0737 ha,  4137/36 o pow. 0.0621 ha, 4164/33 o pow. 0.3026 ha, 4458/26 o pow. 0.0142 ha, 4459/5 o pow. 0.0340 ha, 8191/2 o pow. 0.1846 ha, 8192/6 o pow. 0.0521 ha powstałe odpowiednio z podziałów działek 1858/6, 4137/13, 4164/10, 4458/9, 4459/1, 8191, 8192/1 objętych księgą wieczystą TB1T/00061475/6
Działki zostały wydzielone z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 871 Tarnobrzeg- Grębów-Stalowa Wola i zostaną przeznaczone pod pas  drogowy drogi gminnej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów wokół ronda w Grębowie uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Grębów Nr XXXIII.279.2014 z dnia 31 marca 2014r. i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 24 kwietnia 2014r. poz. 1396 działki nr:
- 8192/6 i 4137/36 położone są częściowo na terenie oznaczonym symbolem 7ZI-zieleń izolacyjna a częściowo na terenie oznaczonym symbolem 2KDW – drogi wewnętrzne,
- 4164/8 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami 2U – teren usług wielobranżowych, 5KDD – drogi dojazdowe, 1 KDZ – drogi zbiorcze, 7 ZI – zieleń izolacyjna,
- 4137/14 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem, 2KDW – drogi wewnętrzne,
- 4137/12 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem, 6KDD – drogi dojazdowe,
- 1858/12 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami 7ZI – zieleń izolacyjna, 2KDW – drogi wewnętrzne, 2KDD – drogi dojazdowe,
- 4164/33 i 8191/2 położone są częściowo na terenie oznaczonym symbolem 5ZI-zieleń izolacyjna a częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1KDL – droga lokalna,
- 4459/5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem, 1KDL – droga lokalna.
Działki nr: 4458/10 i 4458/26 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wartość księgowa przeznaczonych do zbycia działek wynosi 60 911,66 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście  66/100).
Informacje o działkach można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A tel. (0-17) 850 17 12.Rzeszów, 16 styczeń  2020 r.