Zarząd Województwa Podkarpackiego

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz. 65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.

 
  1. Nieruchomość położona jest na terenie obrębu ewidencyjnego Bolestraszyce, w gminie Żurawica, w powiecie przemyskim, w woj. podkarpackim. Oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 1185/124 o pow. 0,0031 ha, obj. KW Nr PR1P/00055109/4.
  2. Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żurawica uchwalonym przez Radę Gminy Żurawica Uchwałą Nr XXXIII/358/2020 z 27 czerwca 2002 roku nieruchomość oznaczona jako działka nr 1185/124 zlokalizowana jest w projektowanych terenach osiedleńczych z usługami rozproszonymi. 
  3. Nieruchomość przeznaczona jest na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1185/4, stanowiącej własność Gminy Żurawica.
  4. Zbycie nieruchomości ma na celu realizację zadań własnych Gminy Żurawica. 
  5. Wartość nieruchomości wynosi: 1 350,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100).
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o ich nabycie nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.
  7. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, (tel. 0-17 850 17 17).

 


Rzeszów, dnia 27 maja 2020 r.