Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020.1990 z późn. zm.)
 
    Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Wołkowyja gm. Solina, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 387/2 o powierzchni 0,0149 ha, powstałą w wyniku podziału działki nr 387 o pow. 0,9452 ha objętej księgą wieczystą KS1E/00036577/3.
Zbywana nieruchomość zostanie przeznaczona na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Wołkowyja jako działka nr 385.
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina  utracił ważność z dniem 31 grudnia 2002r. Zgodnie z ustaleniami  Studium  Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy Solina zatwierdzonym Uchwałą Nr LVIII/479/18 Rady Gminy Solina z dnia 14 września 2018r. – działka nr 387/2 obr. Wołkowyja położona jest na terenie oznaczonym symbolem – KDZ-drogi główne, WS3 – wody powierzchniowe według ewidencji gruntów, w tym dostosowanie do linii maksymalnego i normalnego poziomu piętrzenia wody.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 20 438,91 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści osiem 91/100).
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i  Gospodarki Mieniem, pokój 314A tel. (17) 850 17 12.
 
Rzeszów, 7 września 2021 r.