Sąd Rejonowy w Przemyślu, Sygn. akt II K195/17

Wyciąg z wyroku

Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Karny informuje, że prawomocnym wyrokiemz dnia 11 stycznia 2019r, sygn. II K 195/17, następnie zmienionym przez Sąd Okręgowy wPrzemyślu II Wydział Karny w dniu 29 stycznia 2020r, sygn. akt II Ka 229/19 skazał Mirosława Witolda Karapytę, s. Dymitra i Wiery z d. Kuczura, ur. 1l.12.1960r w Jarosławiu, za to że:

- w okresie od 1 kwietnia 1999 r. do 30 listopada 2001 r. w Rzeszowie, Lubaczowie oraz naterenie innych miejscowości województwa podkarpackiego działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnie doprowadził D.R. do poddaniasię innej czynności seksualnej, kierując wobec pokrzywdzonej groźby nieukończenia studiów magisterskich i wyrzucenia z pracy oraz podstępem polegającym na wykorzystaniu nieobecności osób trzecich w miejscu zatrudnienia, a także przemocą polegającą na przytrzymywaniu pokrzywdzonej od tyłu, za ręce, wykorzystując swą siłę fizyczną przyciągał ją do swojego ciała, obejmował, dotykał jej piersi, jak też całował wymienioną po szyi, to jest popełnienia przestępstwa z art. 197 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 197 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § l k.k.

- w okresie między 30.12.2008 r., a 02.01.2009 r., w miejscowości Łodyna, województwa podkarpackiego, w związku z pełnioną funkcją publiczną Wojewody Podkarpackiego, przyjąłod Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne H.S., za pośrednictwem J.B., korzyść majątkową owartości l 800 zł w postaci opłacenia pobytu w pensjonacie "Gościniec Dębowa Gazdówka"Łodyna 43, tj. przestępstwa z art. 228 § 1 kk,- w okresie między 06.02.2009 r., a 08.02.2009 r., w miejscowości Zadwórze, województwapodkarpackiego, w związku z pełnioną funkcją publiczną Wojewody Podkarpackiego, przyjąłod Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne H.S., za pośrednictwem J.B., korzyść majątkową owartości 840 zł w postaci opłacenia pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym "U Janusza",Zadwórze 4, tj. przestępstwa z art. 228 § 1 kk,

- w okresie między 28.03.2009 r., a 29.03.2009 r., w miejscowości Zadwórze, województwa podkarpackiego, w związku z pełnioną funkcją publiczną Wojewody Podkarpackiego, przyjął od Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne H.S., za pośrednictwem J.B., korzyść majątkową o wartości 600 zł w postaci opłacenia pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym"U Janusza", Zadwórze 4, tj. przestępstwa z art. 228 § 1 kk,-w bliżej nieustalonym dniu i miesiącu 2011 r., w miejscowości Czemiawka, województwa podkarpackiego, pełniąc funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, podjął się pośrednictwa w załatwieniu pracy dla U.H., wzamian za korzyść majątkową od R. H. w postaci mebli sosnowych: łóżka, dwóch szafek nocnych oraz dwóch szafek kuchennych o łącznej wartości 5 000 zł, tj. przestępstwa z art. 23 O§ 1 kk,- w kwietniu 2012 r., daty dziennej nieustalonej, w Przeworsku, województwa podkarpackiego,pełniąc funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego, utwierdzając S.T. i Z. S. wprzekonaniu o posiadaniu wpływów w Urzędzie Marszałkowskim WojewództwaPodkarpackiego, podjął się pośrednictwa w załatwieniu przyspieszenia wypłaty pieniędzy w kwocie 1 479843,75 zł dla Z.S. - prezesa Resbex Sp. z 0.0., z tytułu przyznania Resbex Sp. z 0.0. dotacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, nr wniosku RPPK.01.01.00-18-417/09, w zamian za korzyść majątkową od Z.S. w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł, tj. przestępstwa z art. 230 §1 kk,

- w okresie między 17 sierpnia 2012 r., a 6 października 2012 r. w Jarosławiu i innych miejscowościach województwa podkarpackiego, utwierdzając W.P. w przekonaniu o posiadaniu wpływów jako Marszałek Województwa Podkarpackiego w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu, podjął się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy dla wymienionej, w związku z utratą przez nią uprawnień do kierowania pojazdami w wyniku przekroczenia limitu punktów karnych, w zamian za korzyść osobistą od W.P. w postaci co najmniej trzykrotnego zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, tj. przestępstwa z art. 230 § 1 kk, na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności, jak i też na zas. art. 45 § 1 kk orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 3 240 zł i w kwocie 30 000 zł oraz orzekł na zas. art. 43b kk środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie wyciągu z wyroku w jednym wydaniu tygodnika "Życie Podkarpackie" oraz na stronach internetowych: Sądu Rejonowego w Przemyślu, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych - przez okres 6 miesięcy i obciążył kosztami postępowania.
 
Wyciąg z wyroku
 
Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Kamy informuje, że prawomocnym wyrokiemz dnia 11 stycznia 2019r, sygn. II K 195/17, następnie zmienionym przez Sąd Okręgowy wPrzemyślu II Wydział Kamy w dniu 29 stycznia 2020r, sygn. akt II Ka 229/19 skazał Henryka Ignacego Sułuję, s. Józefa i Heleny z d. Szymańska, ur. 07.04.1960r w m. Wojtkowa, za to że:
 
- w dniu 30 grudnia 2008 r. w Ustrzykach Dolnych, woj. podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z J.B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako funkcjonariusz publiczny, nie dopełniając swoich obowiązków należytego dbania o mienie reprezentowanego urzędu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w ten sposób, że pełniąc funkcję Burmistrza Miasta w Ustrzykach Dolnych, polecił pełniącemu funkcję sekretarza tego urzędu J.B., poświadczenie nieprawdy w fakturze nr 71XII/2008 z 30 grudnia 2008 r wystawionej przez Gościniec "Dębowa Gazdówka" Łodyga 43, poprzez zatwierdzenie jej do wypłaty z Gminnego Programu Profilaktyki, podczas gdy w rzeczywistości wystawiona faktura była zapłatą za pobyt w tym pensjonacie M.K., przez co dokonujący wypłaty Skarbnik Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych został wprowadzony w błąd, co do zasadności wypłaty środków za tę fakturę, wręczając w ten sposób pełniącemu funkcję publiczną Wojewody Podkarpackiego M.K. korzyść majątkową w postaci sfinansowania jego pobytu w wymienionym pensjonacie, działając na szkodę interesu publicznego i powodując straty w kwocie l 800 zł na szkodę Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, tj. popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. i art. 286 § l k.k.i art. 271 § 3 k.k. i art. 229 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,
 
- w dniu 10 lutego 2009 r. w Ustrzykach Dolnych, woj. podkarpackiego, działając wspólniei w porozumieniu z J.B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako funkcjonariusz publiczny, nie dopełniając swoich obowiązków należytego dbania o mienie reprezentowanego urzędu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w ten sposób, te pełniąc funkcję Burmistrza Miasta w Ustrzykach Dolnych, polecił pełniącemu funkcję sekretarza tego urzędu J.B., poświadczenie nieprawdy w rachunku nr 1/2009 z 6 lutego 2009 r. wystawionym przez Gospodarstwo Agroturystyczne "U Janusza", poprzez zatwierdzenie go do wypłaty z Gminnego Programu Profilaktyki,podczas gdy w rzeczywistości wystawiony rachunek byt zapłatą za pobyt w tym pensjonacie M.K., przez co dokonujący wypłaty Skarbnik Urzędu Miejskiegow Ustrzykach Dolnych został wprowadzony w błąd, co do zasadności wypłaty środków za tenrachunek, wręczając w ten sposób pełniącemu funkcję publiczną Wojewody Podkarpackiego M.K. korzyść majątkową w postaci sfinansowania jego pobytu w wymienionym pensjonacie,działając na szkodę interesu publicznego i powodując straty w kwocie 840 zł na szkodę Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, tj. popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. i art. 286 §1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 229 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,
 
- w dniu 2 kwietnia 2009 r. w Ustrzykach Dolnych, woj. podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z J.B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako funkcjonariusz publiczny, nie dopełniając swoich obowiązków nalezytego dbania o mienie reprezentowanego urzędu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w ten sposób, ze pełniąc funkcję Burmistrza Miasta w Ustrzykach Dolnych polecił pełniącemu funkcję sekretarza tego urzędu J.B., poświadczenie nieprawdy w rachunku o nr 3/2009 z 31 marca 2009 r. wystawionym przez Gospodarstwo Agroturystyczne "U Janusza", poprzez zatwierdzenie go do wypłaty z Gminnego Programu Profilaktyki, podczas gdy w rzeczywistości wystawiony rachunek był zapłatą za pobyt w tym pensjonacie M.K., przez co dokonujący wypłaty Skarbnik Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych został wprowadzony w błąd, co do zasadności wypłaty środków za ten rachunek, wręczając w ten sposób pełniącemu funkcję publiczną Wojewody Podkarpackiego M.K. korzyść majątkową w postaci sfinansowania jego pobytu w wymienionym pensjonacie, działając na szkodę interesu publicznego i powodując straty w kwocie 600 zł na szkodę Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, tj. popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 229 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., na podstawie art. 231 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą na zasadzie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kkw zw. z art. 4 § 1 kk warunkowo zawiesił na okres próby 5 lat, jak też na podstawie art. art. 71 § l kk na grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych, określając wysokość stawki dziennej na kwotę 100 zł i orzekł na zas. art. 43b kk środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie wyciągu z wyroku w jednym wydaniu tygodnika "Życie
Podkarpackie" oraz na stronach internetowych: Sądu Rejonowego w Przemyślu, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych - przez okres 6 miesięcy i obciążył kosztami postępowania.
 
Wyciąg z wyroku
 
Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Kamy informuje, że prawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Kamy informuje, że prawomocnym wyrokiemz dnia 11 stycznia 2019r, sygn. II K 195/17, następnie zmienionym przez Sąd Okręgowy w Przemyślu II Wydział Kamy w dniu 29 stycznia 2020r, sygn. akt II Ka 229/19 skazał Roberta Jana Matusza, s. Jana i Marii z d. Czereba, ur. 11.07.1969r w Jarosławiu, za to że:
 
w dniu 6 kwietniu 2012 r., w Jarosławiu, województwa podkarpackiego, jako funkcjonariusz publiczny, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu ujawnił osobie nieuprawnionej - M.W.K.informacje ze śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu, sygn. akt l Ds 172/12, zleconego do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, prowadzonego w sprawie śmierci M.S., które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a dotyczące planowanych czynności śledztwa w tym niezbędność zabezpieczenia dla potrzeb śledztwa rachunku na zakup serwowanego alkoholu, ustaleń procesowych, wniosków dowodowych strony postępowania, czym działał na szkodę interesu publicznego, tj. przestępstwa z art. 231§ 1 kk i art. 266 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na zas. art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3kk przy zastosowaniu art. 37a kk na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, określając wysokość stawki dziennej na kwotę 30 złotych, jak też na zas. art. 43b kk orzekł środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie wyciągu z wyroku w jednym wydaniu tygodnika "Życie Podkarpackie" oraz na stronach internetowych: Sądu Rejonowego w Przemyślu, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych - przez okres 6 miesięcy iobciążył kosztami postepowania.