Ogłoszenie z dnia 19 lutego 2021 r., znak: OS-I.7222.1.1.2021.MD

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaję do publicznej wiadomości:


1. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Paszczynie, gmina Dębica składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 60 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 160 000 ton.
2. Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.
3. W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 1 marca 2021 r. – do dnia 30 marca 2021 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi wnioski.
4. Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 225, w godzinach pracy urzędu.
5. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.


Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych pod numerem 89/2021.