Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak: OS-I.7222.10.3.2020.RD

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 t.j.), podaję do publicznej wiadomości:
1. W toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Raf- Ekologia Sp. z o.o. ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, regon 370484149, NIP 6842198750, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lutego 2020 r. znak: OS-I.7222.9.10.2019.RD, w której sporządzono tekst jednolity pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14 - zostały przedłożone istotne dla sprawy uzupełnienia.
2. Organem właściwym do zmiany decyzji jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;
3. W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 30 kwietnia 2021 r. – do dnia 31 maja 2021 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.
4. Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu;
5. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;
7. Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych pod numerem 368/2020.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie o uzupełnieniach Raf-Ekologia wersja niedostępna cyfrowo.pdf)Ogloszenie o uzupełnieniach Raf-Ekologia wersja niedostępna cyfrowo.pdf[OS] Michał Herdzik171 kB2021-04-29 19:482021-04-29 19:48