Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu RPO WP na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

|
BIP2

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 27 stycznia 2014 r. przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie Zarząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania ewentualnych uwag oraz opinii.

Konsultacje społeczne prowadzone są zgodnie z art. 19a, w związku z art. 6 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Niniejszym informuje się, że:
  1. Projekt dokumentu pn.: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu pn.: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"

dostępne są:

  • na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka oraz w zakładce http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/
  • w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, III piętro, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30 – 18:00, wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

Uwagi, opinie i wnioski należy składać w terminie 35 dni od daty ogłoszenia Projektu w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. do 3 marca 2014 r.:

a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne RPO WP 2014-2020/ OOŚ"
b) pisemnie lub ustnie do protokołu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Do projektów dokumentów nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie o przebiegu i wynikach konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem zostanie umieszczone na w/w stronach internetowych. Syntetyczna informacja dotycząca przebiegu konsultacji ujęta będzie w sekcji 7.2.1 RPO WP pn. Rola partnerów w procesach przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programu.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

  Z up. Zarządu Województwa Podkarpackiego                                               Władysław Ortyl
                          Andrzej Kulig                                                        Marszałek Województwa Podkarpackiego
  Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

 

Do pobrania: