Informację udostępniono: 20.07.2012 12:57

Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

Spis treści

1. Charakterystyka społeczno - gospodarcza oraz turystyczna województwa podkarpackiego
2. Analiza szans i zagrożeń dla zachowania bioróżnorodności atrakcyjnych terenów przyrodniczo – krajobrazowych województwa podkarpackiego
3. Zgodność projektu z polityką ekologiczną państwa oraz Krajową Strategią Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej
4. Zgodność Programu ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego
6. Cele i założenia Programu na lata 2012 – 2016
7. System premiowania do prowadzenia wypasu w miejscach o szczególnych wartościach przyrodniczych
8. Opracowanie ramowych zasad promocji tj. walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz turystycznych obszarów objętych programem
Wykaz piśmiennictwa

Zatwierdził(a):
Wojciech Słowik

Załączniki:
Pobierz plik (program_wypas.pdf)PROGRAM869 kB