Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na skróty:

ZARZĄDZENIE  Nr 88 / 2022
MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO
z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Zarządem Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 66/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późniejszymi zmianami, wprowadza się następującą zmianę:

 § 2

Załącznik Nr 10 do Regulaminu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

ZARZĄDZENIE  Nr 18 / 2022
MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO
z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz.746 z późn. zm. ) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Zarządem Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

 § 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 66/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 9 do Regulaminu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  2. Załącznik Nr 10 do Regulaminu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
  3. Załącznik Nr 12 do Regulaminu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Osobom uprawnionym, które w 2022 roku otrzymały dopłatę do wypoczynku zostanie  niezwłocznie wypłacone wyrównanie.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

ZARZĄDZENIE Nr 19 / 2021
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.1070 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Zarządem Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 66/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w załączniku Nr 12 w części II ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Opłatę za korzystanie z zakładowego obiektu socjalnego, według cennika należy uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, który będzie udostępniony przez system rezerwacji domków.”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

ZARZĄDZENIE Nr 66 / 2020
MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.1070) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., w uzgodnieniu z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Zarządem Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” Organizacja Zakładowa Nr 09002 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1) traci moc Zarządzenie Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zmienione Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.; Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.; Zarządzeniem Nr 55/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.; Zarządzeniem Nr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.; Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 1 marca 2019 r.; Zarządzaniem Nr 61/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

2) uchyla się   Zarządzenie Nr 39/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

REGULAMIN
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania usług i świadczeń oraz dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
4. Regulamin i jego zmiany, coroczny Plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz jego zmiany wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.
5. W celu usprawnienia formuły współstanowienia w zakresie Funduszu pracodawca i zakładowe organizacje związkowe mogą powoływać w drodze i na zasadach porozumienia wspólne reprezentacje (Komisje Socjalne).
6. Interpretacja postanowień Regulaminu oraz corocznego Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należą do wspólnej kompetencji pracodawcy oraz zakładowych organizacji związkowych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Funduszu – oznacza to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
2) Regulaminie – oznacza to Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
3) Urzędzie – oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
4) Marszałku – oznacza to Marszałka Województwa Podkarpackiego;
5) Sekretarzu Województwa – oznacza to Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Prawnego;
6) dyrektorze departamentu – oznacza to osoby kierujące departamentem lub komórką równorzędną w Urzędzie;
7) osobach uprawnionych – oznacza to osoby określone w § 5 Regulaminu;
8) uprawnionych członkach rodziny – oznacza to osoby określone w § 6 Regulaminu;
9) pracodawcy – oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
10) rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to osoby wymienione w § 5 i 6 Regulaminu oraz współmałżonków pracowników, emerytów lub rencistów;
11) pracownikach – oznacza to pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
12) zakładowych organizacjach związkowych – oznacza to zakładowe organizacje związkowe działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
13) Komisji Socjalnej - oznacza to zespół osób składający się z wyznaczonych przez Marszałka pracowników Urzędu oraz przedstawicieli każdej zakładowej organizacji związkowej,
14) zakładowym obiekcie socjalnym – oznacza to zakładowy obiekt socjalny w Polańczyku.

§ 3

1. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny plan dochodów i wydatków Funduszu ustalony przez Marszałka w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, nie później niż do końca lutego danego roku.
2. Dopuszcza się możliwość odstępstw od zapisów Regulaminu w sytuacjach jednostkowych, w porozumieniu ze związkami zawodowymi i po akceptacji Marszałka.
3. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie uprawnia do otrzymania jakichkolwiek ekwiwalentów. Świadczenia i usługi socjalne nie są świadczeniami obligatoryjnymi i nie mają charakteru roszczeniowego.
4. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
5. Przyznawane z Funduszu ulgowe usługi i świadczenia oraz dopłaty podlegają, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział II
Przeznaczenie Funduszu

§ 4

Środki Funduszu są przeznaczone w zależności od ich wielkości na dopłatę do kosztów uczestnictwa osób uprawnionych oraz uprawnionych członków rodziny w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, a w szczególności na:

1) krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii letnich, zdrowotnych i rehabilitacyjnych, półkolonii, obozów stałych i wędrownych, zimowisk, oaz, zielonych szkół oraz wyjazdów klimatycznych połączonych z leczeniem, opłacony indywidualnie przez osoby uprawnione, potwierdzony fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej;
2) krajowe i zagraniczne wczasy profilaktyczno-lecznicze zakupione przez osobę uprawnioną, a także pobyt w sanatorium, potwierdzone fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej;
3) krajowe i zagraniczne wczasy turystyczne zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną, potwierdzone fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej;
4) wypoczynek organizowany przez pracownika Urzędu we własnym zakresie, potwierdzony jego oświadczeniem i zaświadczeniem podpisanym przez dyrektora departamentu o korzystaniu przez uprawnionego z wypoczynku przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych; wypoczynek organizowany we własnym zakresie przez emerytów i rencistów oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych (osób tych nie dotyczy obowiązek potwierdzania przez dyrektora oświadczenia o korzystaniu z urlopu wypoczynkowego);
5) świadczenia pieniężne dla dzieci w wieku od 1 roku (tj. kończących pierwszy rok życia w roku korzystania ze świadczenia) do ukończenia 15 lat życia (tj. kończących 15 lat życia w roku korzystania ze świadczenia), z okazji Dnia Dziecka lub/i na dzień Świętego Mikołaja;
6) świadczenia pieniężne dla pracowników, emerytów i rencistów o wartości odpowiednio do progów dochodowych;
7) pomoc materialna: finansowa lub rzeczowa w formie:
a) zapomóg losowych dla pracowników, emerytów i rencistów, celem częściowego pokrycia wydatków związanych z ciężką chorobą, likwidacją skutków klęsk żywiołowych, pożaru, kradzieży z włamaniem itp.,
b) zapomóg nielosowych dla pracowników, emerytów i rencistów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
c) świadczeń rzeczowych dla pracowników, emerytów i rencistów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
8) pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników Urzędu, na warunkach określonych umową, której wzór stanowi załącznik Nr 6/1 do Regulaminu oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla uprawnionych emerytów i rencistów, na warunkach określonych umową, której wzór stanowi załącznik Nr 6/2 do Regulaminu;
9) działalność kulturalno – oświatową i sportowo – rekreacyjną w formie:
a) dopłat do biletów (karnetów) wstępu do: kin, teatrów, muzeów, na imprezy artystyczne, sportowe i inne, zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną:
b) dopłat do biletów (karnetów) wstępu na: basen, siłownie, kort tenisowy i inne, zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną, potwierdzone fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej;
c) dopłat do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo – rekreacyjnego;
d) dopłat do biletów (karnetów) wstępu do: kin, teatrów, muzeów na imprezy artystyczne, sportowe i inne zakupione przez pracodawcę,
10) wycieczki turystyczno-krajoznawcze, ogniska, imprezy integracyjne organizowane przez pracodawcę;
11) kolonie, obozy, zimowiska oraz zabawy mikołajkowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez pracodawcę;
12) dofinansowanie zakładowego obiektu socjalnego.

Rozdział III
Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 5

Ze świadczeń finansowanych z Funduszu mogą korzystać na zasadach określonych Regulaminem:
1) pracownicy bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, w tym niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru i czasu jej wykonywania;
2) emeryci i renciści - byli pracownicy Urzędu i Biur Sejmików Samorządowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu;
3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych;
4) członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu osób wymienionych w pkt. 1-3 spełniający warunki określone § 6 Regulaminu w zakresie świadczeń, o których mowa w § 4 pkt. 1, 5 i 11 oraz z uwzględnieniem § 16 ust.3.

§ 6

1. Do uprawnionych członków rodziny, o których mowa w § 5 pkt 4, zalicza się:
1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób określonych w § 5 pkt 1-3 dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo:
– w wieku do lat 18 (tj. kończące 18 lat życia w roku korzystania ze świadczenia), a jeżeli się kształcą do czasu ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat życia ( tj. kończące 20 lat życia w roku korzystania ze świadczenia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego;
2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób określonych w § 5 pkt 1-3 dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo
– wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – bez względu na wiek;
3) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, pobierający z tego tytułu rentę rodzinną.
2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą członkowie rodziny wymienieni w ust.1 w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub uzyskujące dochód roczny ponad kwotę wolną od podatku.

Rozdział IV
Zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu

§ 7

1. Świadczenie z Funduszu przyznaje Marszałek lub osoba upoważniona przez Marszałka w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych na wniosek osoby uprawnionej.
2. W uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1 biorą udział wyznaczeni przez Marszałka pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele każdej zakładowej organizacji związkowej. Posiedzenia i ustalenia Komisji Socjalnej są ważne przy udziale co najmniej po jednym przedstawicielu ze strony pracodawcy, natomiast ze strony związków zawodowych po dwóch przedstawicieli.
3. Pracodawca ma prawo weryfikować oświadczenia oraz dokumenty, co do ich rzetelności, zgodności ze stanem rzeczywistym, żądając w tym celu od pracownika dodatkowej dokumentacji potwierdzającej informacje w nich zawarte. Wobec osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia lub dokumentu, Pracodawca może zastosować wszelkie prawem przewidziane środki, ponadto osoba taka zobowiązana będzie do zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania świadczenia do dnia zwrotu oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres 1 roku, a w przypadku świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 przez okres 2 lat, od momentu powzięcia wiadomości przez Pracodawcę o zaistniałych zdarzeniach będących podstawą utraty prawa do korzystania z Funduszu. Wniosek osoby, która ubiega się o świadczenie z Funduszu, a nie przedłoży na wezwanie Pracodawcy dodatkowej dokumentacji, o której wyżej mowa zostanie odrzucony.
4. Odmowa przyznania świadczenia wymaga pisemnego uzasadnienia jedynie na wniosek zainteresowanej osoby. Osoba ta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponowna negatywna decyzja pracodawcy i zakładowych organizacji związkowych jest ostateczna.
5. W przypadku zatrudnienia w Urzędzie obojga małżonków, każdy z nich ma prawo do korzystania z Funduszu na zasadach, jak pozostali pracownicy.
6. Osoba uprawniona ubiegająca się o dopłatę dla dzieci i młodzieży powyżej 18 roku życia, uprawnionych do korzystania z Funduszu, zobowiązana jest przedłożyć oświadczenie potwierdzające kontynuowanie przez nie nauki.
7. W przypadku ubiegania się o świadczenie lub dopłatę z Funduszu na podstawie dokumentów wystawionych poza granicami Polski wymaga się przedłożenia ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza.
8. Pracodawca prowadzi imienną ewidencję przyznawanych świadczeń dla poszczególnych uprawnionych.

§ 8

1. Osoby uprawnione ubiegające się o świadczenia socjalne określone w § 4 pkt 1 - 4 oraz pkt 7 - 8 składają do Marszałka odpowiednio wniosek o przyznanie:
a) dopłaty do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie zawierający oświadczenie pracownika o terminie wypoczynku potwierdzone przez dyrektora departamentu. Wniosek składa się najwcześniej miesiąc przed planowanym terminem wypoczynku, wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu;
b) dopłaty do wczasów turystycznych, wczasów profilaktyczno-leczniczych, sanatorium zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej, wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu;
c) dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży z fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej wraz z załącznikiem Nr 7 do Regulaminu, wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu;
d) zapomogi losowej, nielosowej oraz świadczenia rzeczowego, wzór wniosku stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu;
e) pożyczki, wzór wniosku stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu;
wraz z oświadczeniem o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, stanowiącym załącznik Nr 5 do Regulaminu. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie składa się jednorazowo w danym roku kalendarzowym, przy pierwszym wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.
2. Osoby ubiegające się o świadczenia socjalne składają, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do Regulaminu, oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez średni miesięczny dochód rozumie się łącznie wszelkie dochody osób, o których mowa w § 5 i § 6 Regulaminu oraz współmałżonków pracowników, emerytów lub rencistów (w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym), z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku, podzielone przez liczbę osób i podzielone przez dwanaście.
Dochód ten obejmuje w szczególności:
- przychód przez który należy rozumieć wszelkie źródła dochodów (w szczególności dochody ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych osiągany zarówno w kraju jak i za granicą) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez podatnika, składki zdrowotne i należny podatek dochodowy,
- emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego pomniejszone o składki zdrowotne i należny podatek dochodowy,
- alimenty, stypendia,
- dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha przeliczeniowego) obliczony na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej na podstawie art. 9 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej,
- dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności: dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniżej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone,
- świadczenia rodzinne (za wyjątkiem 500 plus),
- inne dochody (np. diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, dywidendy, dochody z najmu, itp.).
3. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc materialną (zapomogę, świadczenie rzeczowe) zobowiązane są złożyć oświadczenie potwierdzające zaistniałą sytuację, zdarzenie losowe wraz z oświadczeniem o dochodzie stanowiącym załącznik Nr 5 do Regulaminu. Pracodawca ma prawo wezwać osobę ubiegającą się o pomoc materialną do udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o wyżej wymienione świadczenie. Zaświadczenia, dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, które po rozpatrzeniu wniosku zostaną zwrócone. Poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia.

§ 9

1. Osoba uprawiona może otrzymać dopłatę do jednej wybranej formy wypoczynku dzieci i młodzieży wymienionych w § 6 ust. 1 (kończących 3 lata w dniu rozpoczęcia korzystania ze świadczenia), o którym mowa w § 4 pkt 1 lub 11 Regulaminu jeden raz w roku, bez względu na formę i podmiot organizujący ten wypoczynek.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby uprawnione:
- wychowujące samotnie dzieci,
- mające rodziny wielodzietne (z trojgiem lub większą liczbą dzieci),
- mające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia, oraz wychowujące dzieci częściowo lub całkowicie osierocone,
mogą otrzymać w jednym roku dopłatę do drugiej formy wypoczynku określonego w § 4 pkt 1 pod warunkiem, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w § 8, nie przekracza 1 200 zł. Wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w Departamencie Organizacyjno-Prawnym.
3. Rodzice zatrudnieni w Urzędzie korzystają ze świadczeń dla dzieci i młodzieży tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich, za wyjątkiem świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu.
4. Wysokość dopłaty ustala się w oparciu o Tabelę dopłat z Funduszu do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników Urzędu, stanowiącą załącznik
Nr 8 do Regulaminu, w ramach posiadanych środków na dany rok.
5. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu następuje po przedłożeniu przez uprawnionego wymaganych dokumentów.

§ 10

1. Z dopłaty do wypoczynku określonego w § 4 pkt 4 Regulaminu uprawione osoby, o których mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu mogą korzystać raz w roku. Jeżeli pracownik nie skorzysta z dopłaty do wypoczynku określonego w § 4 pkt 4 Regulaminu, to może skorzystać z dopłaty do wybranych form wypoczynku wymienionych w § 4 pkt 2,3 i 10 Regulaminu, wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość dofinansowania z ZFŚS dla pracownika w danym roku kalendarzowym do wypoczynku (bez względu na formę) nie może przekroczyć wysokości dopłat pieniężnych określonych w załączniku Nr 9 do Regulaminu.
2. Emeryci, renciści i pracownicy na urlopach wychowawczych mogą korzystać z wypoczynku, o którym mowa w § 4 pkt 2-4 i 10 nie częściej niż raz na dwa lata na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu dla emerytów, rencistów oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych następuje na wniosek zainteresowanego w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
4. Emeryci, renciści i pracownicy na urlopach wychowawczych jeżeli nie korzystają z dopłaty do wypoczynku, o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu w danym roku (nie częściej niż raz na dwa lata), mogą skorzystać z dopłaty do wybranych form wypoczynku wymienionych w § 4 pkt 2,3 i 10 Regulaminu (nie częściej niż raz na dwa lata) wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość dofinansowania z ZFŚS dla emeryta, rencisty i pracownika na urlopie wychowawczym w danym roku kalendarzowym do wypoczynku (bez względu na formę) nie może przekroczyć wysokości dopłat określonych w załączniku Nr 9 do Regulaminu.
5. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu pracownikowi powinna nastąpić przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku. W takim przypadku należy niezwłocznie przedłożyć pracodawcy aktualne dokumenty potwierdzające ten fakt. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku wypłacone świadczenie podlega niezwłocznie zwrotowi nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.
6. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3 Regulaminu następuje po przedłożeniu przez uprawionego wymaganych dokumentów.
7. Wysokość dopłaty ustala się w oparciu o Tabelę dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku pracowników Urzędu, emerytów i rencistów, stanowiącą załącznik Nr 9 do Regulaminu, w ramach posiadanych środków na dany rok.

§ 11

Zapomoga i świadczenie rzeczowe może być przyznane raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w zależności od możliwości finansowych Funduszu, świadczenie może być przyznane kolejny raz w tym samym roku.

§ 12

1. Pożyczki z Funduszu mogą być udzielone na remont/modernizację mieszkania/domu do wysokości 10 000 zł.
2. Wnioski o przyznanie pożyczki mieszkaniowej złożone do pracodawcy w danym roku kalendarzowym, nierozpatrzone z powodu braku środków finansowych Funduszu, winny być rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu.
3. Pożyczki na cele mieszkaniowe z Funduszu mogą być udzielane osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, określonym w § 5 pkt 1-3, raz na trzy lata liczone od daty ostatnio przyznanej pożyczki z zastrzeżeniem, że wniosek o przyznanie kolejnej pożyczki nie może być złożony wcześniej niż po całkowitej spłacie ostatnio przyznanej pożyczki.
4. W przypadku, gdy oboje małżonkowie są pracownikami Urzędu prawo do korzystania z pożyczki ma każdy z nich w tym samym czasie.
5. W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, w szczególności takie jak: pożar, kradzież z włamaniem, zalanie mieszkania/domu) pożyczka może być udzielona przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 pod warunkiem, że ostatnio udzielona pożyczka została już w całości spłacona.
6. W sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego pożyczkobiorca wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki może równocześnie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty tejże pożyczki na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Do ww. wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
7. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe, przeznaczonej na remont, modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego, jest posiadanie tytułu prawnego do mieszkania lub domu i zamieszkiwanie w nim przez osobę uprawnioną.
8. Po rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę zainteresowane Strony podpisują umowę pożyczki według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6/1 lub Nr 6/2 do Regulaminu. Za pożyczkobiorcę poręcza dwóch poręczycieli, pracowników Urzędu. Stosunek pracy poręczyciela nie może być zawarty na okres krótszy niż okres na jaki została ustalona spłata pożyczki. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z poręczycielem, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zmiany poręczyciela, pod rygorem postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.
9. Pożyczki z Funduszu podlegają oprocentowaniu w stosunku rocznym w zależności od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu:
- do 1 200,00 zł – 1 % w stosunku rocznym,
- ponad 1 200,00 zł do 2 000,00 zł – 2 % w stosunku rocznym,
- ponad 2 000,00 zł – 3 % w stosunku rocznym.
10. Okres spłaty pożyczki ustala się na okres 10,18 lub 24 miesięcy.
11. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
12. Przeznaczenie uzyskanej pożyczki winno być udokumentowane odpowiednimi dokumentami (fakturami, rachunkami) - oryginałami lub ich kserokopiami, obejmującymi co najmniej 30 % kwoty wnioskowanej pożyczki, poświadczonymi przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia. Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione w okresie od dnia złożenia wniosku o pożyczkę do 6 miesięcy od daty jej udzielenia. Pożyczkobiorca jest obowiązany przedstawić wyżej wymienione dokumenty pracodawcy bez dodatkowego wezwania w wyżej wymienionym okresie.
13. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 12 w określonym terminie lub przeznaczenie pożyczki na inny cel niż określony w umowie skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowego zwrotu całej kwoty udzielonej pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia zwrotu włącznie.
14. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą spłata pożyczki następuje na warunkach określonych w umowie pożyczki.
15. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli z zastrzeżeniem ust. 16.
16. Pożyczkę udzieloną na cele mieszkaniowe z Funduszu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy umarza się.
17. Nie podpisanie umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o jej przyznaniu jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z pożyczki.

§ 13

1. Wartość świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 4 pkt 6 określa Tabela stanowiąca załącznik Nr 10 do Regulaminu.
2. Pracownik, emeryt i rencista chcący uzyskać świadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu.
3. Niezłożenie oświadczenia powoduje przyznanie świadczenia w najniższej wysokości.

§ 14

1. Wartość świadczeń pieniężnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka lub/i na dzień Świętego Mikołaja określa Tabela stanowiąca załącznik Nr 11 do Regulaminu.
2. Uprawniona osoba chcąca uzyskać świadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu.
3. Niezłożenie oświadczenia powoduje przyznanie świadczenia w najniższej wysokości.

§ 15

1. Dopłata do zakupionych przez osobę uprawnioną biletów (karnetów), o których mowa w § 4 pkt 9 lit. a i b oraz dopłata do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo – rekreacyjnego, o których mowa § 4 pkt 9 lit. c nie może przekroczyć rocznie wartości świadczenia pieniężnego.
2. Podstawą rozliczenia dopłaty, o której mowa w ust 1 jest jednokrotne złożenie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym nie później niż do dnia 30 listopada danego roku, faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej potwierdzającego poniesiony koszt w danym roku i wystawionego na osobę uprawnioną.
3. Wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 2 należy przedłożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu. Niezłożenie oświadczenia powoduje przyznanie dopłaty w najniższej wysokości.
4. Dopłata do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo-rekreacyjnego, o którym mowa w § 4 pkt 9 lit c, może wynieść:
1) 60 % kosztu karnetu – uprawnionemu, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w § 8 ust. 2, nie przekracza 1 200,00 zł;
2) 50 % kosztu karnetu – pozostałym uprawnionym, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu.
5. W danym roku kalendarzowym osobie uprawnionej przysługiwać będzie według jej wyboru:
1) dopłata do zakupionych przez osobę uprawnioną biletów (karnetów), o których mowa w § 4 pkt 9 lit a i b,
2) dopłata do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo-rekreacyjnego, o których mowa w § 4 pkt 9 lit c,
z zastrzeżeniem, że dopłaty o których mowa w pkt 1 i 2 zostaną potrącone z przysługującego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 4 pkt 6.
6. Rozliczenie będzie dokonywane jednorazowo, a wypłata świadczenia pieniężnego bądź jego różnica wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, nastąpi w grudniu danego roku.

§ 16

1. Dopłata do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży organizowanych przez pracodawcę, o których mowa w § 4 pkt 11 Regulaminu może wynieść nie więcej niż wysokość dopłaty do wszystkich form wypoczynku dzieci i młodzieży określonych w załączniku Nr 8 do Regulaminu.
2. Dopłata do wycieczek turystyczno-krajoznawczych, ognisk, imprez integracyjnych, o których mowa w § 4 pkt 10 Regulaminu może wynieść nie więcej niż wysokość dopłaty do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów określonych w załączniku Nr 9 do Regulaminu.
3. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej do zorganizowania wycieczki liczby pracowników, emerytów i rencistów mogą wziąć w niej udział uprawnieni pełnoletni członkowie rodziny za pełną odpłatnością.

§ 17

Zasady korzystania z zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku określa załącznik Nr 13 do Regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 18

Wnioski w sprawach przyznawania świadczeń finansowanych z Funduszu należy składać w Departamencie Organizacyjno-Prawnym.

§ 19

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami podaje się do wiadomości pracownikom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego.

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego ustalaniu.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 22

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „rozporządzeniem RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania usług i świadczeń oraz dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
4. Udostępnienie Pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
5. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzania RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych wydane przez Pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
6. Pracodawca przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi, świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw i roszczeń lub przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego .
7. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji przypisanego celu.
8. Osoba uprawniona ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania (uzupełniania), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu w zakresie przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Zarząd Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” Organizacja Zakładowa Nr 09002 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zał. 1 - Wniosek o przyznanie doplaty do wypoczynku organizowanego we własnym za)Zał. 1 - Wniosek o przyznanie doplaty do wypoczynku organizowanego we własnym zaBIP28 kB2021-01-05 10:522021-01-05 10:52
Pobierz plik (Zał. 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wczasów turystycznych zakupionych indyw)Zał. 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wczasów turystycznych zakupionych indywBIP28 kB2021-01-05 10:522021-01-05 10:52
Pobierz plik (Zał. 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.docx)Zał. 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.docxBIP28 kB2021-01-05 10:522021-01-05 10:52
Pobierz plik (Zał. 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi losowej, nielosowej oraz świadczenia rzec)Zał. 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi losowej, nielosowej oraz świadczenia rzecBIP31 kB2021-01-05 10:522021-01-05 10:52
Pobierz plik (Zał. 5 - Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie.docx)Zał. 5 - Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie.docxBIP30 kB2021-01-05 10:522021-01-05 10:52
Pobierz plik (Zał. 6 - Wniosek o przyznanie pożyczki.docx)Zał. 6 - Wniosek o przyznanie pożyczki.docxBIP28 kB2021-01-05 10:532021-01-05 10:53
Pobierz plik (Zał. 6-1 - Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe - wzór dla pracownika.docx)Zał. 6-1 - Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe - wzór dla pracownika.docxBIP32 kB2021-01-05 11:012021-01-05 11:01
Pobierz plik (Zał. 6-2 - Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe - wzór dla emeryta, rencisty.docx)Zał. 6-2 - Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe - wzór dla emeryta, rencisty.docxBIP33 kB2021-01-05 11:012021-01-05 11:01
Pobierz plik (Zał. 7 - Oświadczenie do wypoczynku dzieci i młodzieży.docx)Zał. 7 - Oświadczenie do wypoczynku dzieci i młodzieży.docxBIP28 kB2021-01-05 11:022021-01-05 11:02
Pobierz plik (Zał. 8 - Tabela dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników.docx)Zał. 8 - Tabela dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników.docxBIP28 kB2021-01-05 11:022021-01-05 11:02
Pobierz plik (Zał. 9 - Tabela dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów.docx)Zał. 9 - Tabela dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów.docxBIP22 kB2021-01-05 11:022022-03-10 12:59
Pobierz plik (Zał. 10 - Tabela świadczeń pieniężnych dla pracowników, emerytów i rencistów.doc)Zał. 10 - Tabela świadczeń pieniężnych dla pracowników, emerytów i rencistów.docBIP13 kB2021-01-05 11:032022-12-08 14:45
Pobierz plik (Zał. 11 - Tabela świadczeń pieniężnych z okazji Dnia Dziecka lub Św.Mikołaja.doc)Zał. 11 - Tabela świadczeń pieniężnych z okazji Dnia Dziecka lub Św.Mikołaja.docBIP28 kB2021-01-05 11:032021-01-05 11:03
Pobierz plik (Zał. 12 - Zasady korzystania z zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku.docx)Zał. 12 - Zasady korzystania z zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku.docxBIP24 kB2021-04-01 15:272022-03-10 13:08
Pobierz plik (Regulamin użytkowania zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku.docx)Regulamin użytkowania zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku.docxBIP24 kB2021-01-05 11:042022-03-10 12:59
Pobierz plik (Oświadczenie - Zakładowy obiekt socjalny w Polańczyku.docx)Oświadczenie - Zakładowy obiekt socjalny w Polańczyku.docxBIP22 kB2021-01-05 11:042022-03-10 13:00

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi