ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż sześciu sztuk automatów biletowych Merona 2010 PLUS stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

 

Automaty biletowe Merona 2010 PLUS, produkcji: ERPMA Poland Sp. z o.o., ul. Dembowskiego 45-47, 51-670 Wrocław, rok budowy: 2010, zasilanie: 230 V, system komputerowy roboczy w środowisku Windows XP Embededed, wyświetlacz: 10,4” TTF LCD, system akceptacji monet w zakresie od 1 grosza do 5 złotych, system akceptacji banknotów od 10 złotych do 200 złotych, system wypłaty reszty przy nadpłacie w 6 nominałach, drukarka termiczna do biletów, alarm, system ogrzewania z baterią zapasową, gabaryty: 950 x 510 x 320 mm; waga: 56 kg.

Automaty mogą być zastosowane do poboru wszelkich opłat jak np. za przejazdy komunikacją kolejową lub miejską, opłat parkingowych, opłat za wejście do obiektów, za usługi np. gastronomiczne.

Stan urządzeń określa się jako bardzo dobry.

Jako cenę wywoławczą ustala się kwotę: 55 719,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie bez zastrzeżeń Regulaminu drugiego przetargu ofertowego nieograniczonego (pisemnego) w sprawie sprzedaży sześciu sztuk automatów biletowych Merona 2010 PLUS, złożenie oferty zgodnej w wyżej wspomnianym Regulaminem oraz wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł.

Ofertę należy składać w terminie do 14 stycznia 2016 r. w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej „Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż automatów biletowych (pisemny), do sekretariatu Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (adres: al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, piętro III, pokój nr 323) w nieprzekraczalnym oznaczonym terminie. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Departamentu.

 

Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na stronie internetowej www.bip.podkarpackie.pl lub można uzyskać pod nr tel. (17) 860 67 66.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przetargu jest Jan Jarosz.       

 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej Jan Jarosz

Rzeszów, dnia 11.12.2015