ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKUPU MAKU I/LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).


Opis sprawy:

Aby uzyskać zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych, należy złożyć wniosek, który zawiera:

 1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;
 3. adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu;
 4. informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.


Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych należy dołączyć:

 1. oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.


Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 125,00 zł, którą należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
PKO BP S.A. O/RZESZÓW
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423


Termin załatwienia sprawy:
Wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie skupu maku i/lub konopi włóknistych załatwia się w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawę prowadzi:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział rolnictwa i rozwoju wsi
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Wniosek z załącznikami należy składać pod adresem:

 1. Korespondencyjnie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 1. Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
Kancelaria ogólna (parter)
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Dodatkowe informacje dotyczące zezwoleń na prowadzenie skupu maku i/lub konopi włóknistych można uzyskać po numerem telefonu: (17) 747 63 40.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.