Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SKUPU MAKU I/LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).


Opis sprawy:

Aby uzyskać zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych, należy złożyć wniosek, który zawiera:

 1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;
 3. adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu;
 4. informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.


Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych należy dołączyć:

 1. oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.


Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 125,00 zł, którą należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
PKO BP S.A. O/RZESZÓW
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423


Termin załatwienia sprawy:
Wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie skupu maku i/lub konopi włóknistych załatwia się w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawę prowadzi:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział rolnictwa i rozwoju wsi
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Wniosek z załącznikami należy składać pod adresem:

 1. Korespondencyjnie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 1. Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
Kancelaria ogólna (parter)
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Dodatkowe informacje dotyczące zezwoleń na prowadzenie skupu maku i/lub konopi włóknistych można uzyskać po numerem telefonu: (17) 747 63 40.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego
z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 , kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii – na podst. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy administracji samorządowej i rządowej, osoby lub podmioty zainteresowane kontraktacją konopi włóknistych oraz podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych,

6. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych,

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane,

10. Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi