Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych

[OS] Bogusław Kielar

                                                                                                                 UWAGA: 

                                                Od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
                                                z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami będzie można złożyć
                                                wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza BDO za pośrednictwem indywidualnego konta
                                                utworzonego    przez marszałka województwa przy dokonywaniu wpisu do Rejestru BDO,
                                                    
                                                Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) będzie
                                                możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany),
                                                który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl.

 
Podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75,
składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 
Art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150).

 

Karta informacyjna

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach
i komunalnych osadach ściekowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Opis sprawy/zadania

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do:

 • Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.

Kogo dotyczy

Posiadacz odpadów (art. 3 ust. 1. pkt 19 ustawy o odpadach):

 • Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach):

 • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz
 • Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Obowiązek ewidencji

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej 
i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

 
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy: 

 • Wytwórców:
  • odpadów komunalnych,
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,  
 • Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,  
 • Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (rozporządzenie)

Wymagane dokumenty

Podmioty obowiązane do:

 • Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych,

składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Dokumenty do pobrania

Ewidencja odpadów jest prowadzona z zastosowaniem karty ewidencji odpadów odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu.

Ewidencja i sprawozdawczość odpadów od 2015 roku:

Nowe wzory dokumentów - do edycji i wydruku (ze strony Ministerstwa Środowiska)

katalog odpadów rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2014 r. poz. 1923 r.

Opłaty

Nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
numery telefonów:
17 743 31 39   (powiat: rzeszowski), pok. 209
17 743 31 42   (powiaty: przeworski, przemyski), pok. 209
17 743 31 40   (powiaty: strzyżowski, ropczycko sędziszowski, kolbuszowski,  
                        brzozowski), pok. 209
17 743 31 40   (powiaty: stalowowolski, sanocki),  pok.209
17 743 31 45   (powiaty: krośnieński, niżański, leski), pok. 211
17 743 31 44   (powiaty: dębicki, lubaczowski, mielecki),  pok. 211
17 743 31 72   (powiaty: bieszczadzki, jarosławski, jasielski, łańcucki), pok. 203
17 743 31 22, 17 743 31 23  (powiaty: tarnobrzeski, leżajski, poza województwem),  pok. 412

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).,

Termin załatwienia sprawy

Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów corocznie w terminie do 15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach i jeżeli budzą one wątpliwości co do ich poprawności zobowiązuje w drodze decyzji do przedłożenia korekty zestawienia danych.

Na podstawie zbiorczych zestawień danych marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1987 ze zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - Dz. U.
z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243) sporządzają i składają je za lata 2013–2014, 2015-2016 oraz 2017, stosując przepisy dotychczasowe. 

Sankcje od roku sprawozdawczego 2015:

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach)

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach)

Sankcje od roku sprawozdawczego 2017:

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach).

Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3). 

W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł. 

Stosownie do treści art. 237 ustawy o odpadach, wraz z zastosowaniem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, administracyjna kara pieniężna obecnie może być nałożona za niewywiązanie się z obowiązku terminowego złożenia sprawozdania za rok 2014.

Stanowiska Ministerstwa Środowiska dot. przepisów z zakresu gospodarki odpadami:

 Przed sporządzeniem zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy zapoznać się z  objaśnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674). 

Podmiot zobligowany do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wypełnia tylko te działy, które go dotyczą i tylko te działy przesyła do urzędu.

Proszę nie przesyłać pustych stron formularza.

Proszę nie przesyłać niewypełnionych stron sprawozdania.

Jednostka masy obowiązująca w kartach ewidencji oraz w zbiorczych zestawieniach: 

Mg = Megagram = TONA 

Przelicznik jednostek: 

1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg 

0,001 Mg = 1 kg 

0,010 Mg = 10 kg 

0,100 Mg = 100 kg

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

5.12.2018 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

06-12-2018