http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 3 lutego 2015 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

21/398/15

03.02.2015 r.

wyrażenia zgody na przelew wierzytelności.

21/399/15

03.02.2015 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

21/400/15

03.02.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Pruchnik.

21/401/15

03.02.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 418/9825/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2014r sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

21/402/15

03.02.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

21/403/15

03.02.2015 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

21/404/15

03.02.2015 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas konferencji „Cluster Evaluation Working Group”.

21/405/15

03.02.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas koncertu pn. „Forum Miastu – Audiofeels – vocal play”.

21/406/15

03.02.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 43. Górskiego Karnawału w Bukownie Tatrzańskiej.

21/407/15

03.02.2015 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2015 roku.

21/408/15

03.02.2015 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego 20015/2016.

21/409/15

03.02.2015 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu od roku szkolnego 20015/2016.

21/410/15

03.02.2015 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu od roku szkolnego 20015/2016.

21/411/15

03.02.2015 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie od roku szkolnego 20015/2016.

21/412/15

03.02.2015 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle od roku szkolnego 20015/2016.

21/413/15

03.02.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

21/414/15

03.02.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Ogólnopolskiego Kapitał Ludzki 2007-2013.

21/415/15

03.02.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Ogólnopolskiego Kapitał Ludzki 2007-2013.

21/416/15

03.02.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

21/417/15

03.02.2015 r.

zawarcia z Wojewodą Podkarpackim umowy dotyczącej przekazywania środków z budżetu państwa.

21/418/15

03.02.2015 r.

zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

21/419/15

03.02.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

21/420/15

03.02.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania części dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

21/421/15

03.02.2015 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

21/422/15

03.02.2015 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

21/423/15

03.02.2015 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

21/424/15

03.02.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

21/425/15

03.02.2015 r.

przeprowadzenia działań promujących Program Podkarpacki Naturalny Wypas” podczas Międzynarodowych Targów Rolnictwa Ekologicznego BioFch w Norymberdze.

21/426/15

03.02.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

21/427/15

03.02.2015 r.

dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 w 2015 roku.

21/428/15

03.02.2015 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

21/429/15

03.02.2015 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

21/430/15

03.02.2015 r.

projektu pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok".

21/431/15

03.02.2015 r.

decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego umieszczonego na Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

21/432/15

03.02.2015 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

21/433/15

03.02.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 394/9379/14 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu negocjacyjnego w procesie negocjacji ze Stroną Rządową Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

21/434/15

03.02.2015 r.

zawarcia umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Przemyślu.

21/435/15

03.02.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

21/436/15

03.02.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

21/437/15

03.02.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

21/438/15

03.02.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

21/439/15

03.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

21/440/15

03.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

21/441/15

03.02.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

21/442/15

03.02.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

21/443/15

03.02.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

21/444/15

03.02.2015 r.

podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Stowarzysza Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie i Województwa Podkarpackiego pn. Ogólnopolska konferencja z okazji 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

21/445/15

03.02.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

21/446/15

03.02.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_398_15.pdf)Uchwała_Nr_21_398_15.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_399_15.zip)Uchwała_Nr_21_399_15.zip1288 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_400_15.pdf)Uchwała_Nr_21_400_15.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_401_15.pdf)Uchwała_Nr_21_401_15.pdf733 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_402_15.pdf)Uchwała_Nr_21_402_15.pdf597 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_403_15.pdf)Uchwała_Nr_21_403_15.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_404_15.pdf)Uchwała_Nr_21_404_15.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_405_15.pdf)Uchwała_Nr_21_405_15.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_406_15.pdf)Uchwała_Nr_21_406_15.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_407_15.pdf)Uchwała_Nr_21_407_15.pdf548 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_408_15.pdf)Uchwała_Nr_21_408_15.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_409_15.pdf)Uchwała_Nr_21_409_15.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_410_15.pdf)Uchwała_Nr_21_410_15.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_411_15.pdf)Uchwała_Nr_21_411_15.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_412_15.pdf)Uchwała_Nr_21_412_15.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_413_15.pdf)Uchwała_Nr_21_413_15.pdf1007 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_414_15.pdf)Uchwała_Nr_21_414_15.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_415_15.pdf)Uchwała_Nr_21_415_15.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_416_15.pdf)Uchwała_Nr_21_416_15.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_417_15.zip)Uchwała_Nr_21_417_15.zip816 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_418_15.zip)Uchwała_Nr_21_418_15.zip935 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_419_15.zip)Uchwała_Nr_21_419_15.zip1147 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_420_15.pdf)Uchwała_Nr_21_420_15.pdf1159 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_421_15.pdf)Uchwała_Nr_21_421_15.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_422_15.pdf)Uchwała_Nr_21_422_15.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_423_15.pdf)Uchwała_Nr_21_423_15.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_424_15.pdf)Uchwała_Nr_21_424_15.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_425_15.pdf)Uchwała_Nr_21_425_15.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_426_15.pdf)Uchwała_Nr_21_426_15.pdf894 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_427_15.pdf)Uchwała_Nr_21_427_15.pdf492 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_428_15.pdf)Uchwała_Nr_21_428_15.pdf1019 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_429_15.pdf)Uchwała_Nr_21_429_15.pdf1055 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_430_15.pdf)Uchwała_Nr_21_430_15.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_431_15.zip)Uchwała_Nr_21_431_15.zip7429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_432_15.pdf)Uchwała_Nr_21_432_15.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_433_15.pdf)Uchwała_Nr_21_433_15.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_434_15.zip)Uchwała_Nr_21_434_15.zip1026 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_435_15.pdf)Uchwała_Nr_21_435_15.pdf996 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_436_15.pdf)Uchwała_Nr_21_436_15.pdf1027 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_437_15.pdf)Uchwała_Nr_21_437_15.pdf890 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_438_15.pdf)Uchwała_Nr_21_438_15.pdf862 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_439_15.pdf)Uchwała_Nr_21_439_15.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_440_15.pdf)Uchwała_Nr_21_440_15.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_441_15.pdf)Uchwała_Nr_21_441_15.pdf830 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_442_15.zip)Uchwała_Nr_21_442_15.zip10254 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_443_15.pdf)Uchwała_Nr_21_443_15.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_444_15.pdf)Uchwała_Nr_21_444_15.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_445_15.pdf)Uchwała_Nr_21_445_15.pdf664 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_21_446_15.pdf)Uchwała_Nr_21_446_15.pdf837 kB