Numer uchwały

Data posiedzenia 

Numer uchwały - w sprawie

136/2896/16

19.01.2016 r.

uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 108/2332/15 z dnia 27 października 2015 roku.

136/2897/16

19.01.2016 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

136/2898/16

19.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

136/2899/16

19.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

136/2900/16

19.01.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2016 rok.

136/2901/16

19.01.2016 r.

powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.

136/2902/16

19.01.2016 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

136/2903/16

19.01.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

136/2904/16

19.01.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

136/2905/16

19.01.2016 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

136/2906/16

19.01.2016 r.

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

136/2907/16

19.01.2016 r.

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

136/2908/16

19.01.2016 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie od roku szkolnego 2016/2017.

136/2909/16

19.01.2016 r.

zatwierdzenia Diagnoz stanu kształcenia oraz potrzeb w zakresie zwiększenia efektywności i adekwatności kształcenia w odniesieniu do potrzeb rynku pracy - sporządzonych dla Medyczno - Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

136/2910/16

19.01.2016 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

136/2911/16

19.01.2016 r.

zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

136/2912/16

19.01.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

136/2913/16

19.01.2016 r.

wyznaczenia ekspertów spośród kandydatów na ekspertów do pracy w Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

136/2914/16

19.01.2016 r.

powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

136/2915/16

19.01.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

136/2916/16

19.01.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie ruchomego aktywa trwałego.

136/2917/16

19.01.2016 r.

dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w 2016 roku.

136/2918/16

19.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

136/2919/16

19.01.2016 r.

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

136/2920/16

19.01.2016 r.

zakupu reklamy w Media Regionalne sp. z o.o. w związku z „56. Plebiscytem na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpacia 2015 r.”.

136/2921/16

19.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

136/2922/16

19.01.2016 r.

organizacji spotkania noworocznego.

136/2923/16

19.01.2016 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2016.

136/2924/16

19.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2016r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

136/2925/16

19.01.2016 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

136/2926/16

19.01.2016 r.

ogłoszenia Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

136/2927/16

19.01.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

136/2928/16

19.01.2016 r.

zawarcia Porozumienia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

136/2929/16

19.01.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

136/2930/16

19.01.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

136/2931/16

19.01.2016 r.

rozwiązania umowy o pracę dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

136/2932/16

19.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania  Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404 R)”.

136/2933/16

19.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

136/2934/16

19.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

136/2935/16

19.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu we współpracy i na rzecz Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

136/2936/16

19.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie podkarpackim.